ปีนี้นักเรียนแห่เข้าโรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนคน

UploadImage

เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผย รับนักเรียนปีนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จำนวนในการสมัครเพิ่มมากขึ้น ระบุ มีอีกหลายสถานศึกษา ยังสามารถรับนักเรียนเพิ่มได้

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิด เผยว่า การรับนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในปีการศึกษา 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในปีนี้พบว่ามีจำนวนนักเรียนในระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เพิ่มขึ้นรวมกว่า 100,000 คน และขณะนี้ยังมีสถานศึกษาอีกหลายแห่งที่ยังสามารถเปิดรับนักเรียนเพิ่มเติม ได้

ดังนั้นหากนักเรียนคนใดยังไม่มีที่เรียนก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียนเอกชนโดยตรง ซึ่งจากการสำรวจการรับนักเรียนในเบื้องต้นพบว่า สายสามัญในระดับชั้น อ.1 ป.1 และ ม.1 สามารถรับนักเรียนได้เต็มตามแผนการรับทุกโรงเรียนทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด แต่ยังมีชั้น ม.4 บางโรงเรียนที่ยังรับเด็กไม่เต็มตามจำนวน ส่วนสายอาชีพมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในระดับ ปวส. ที่ยังไม่เป็นไปตามแผนการรับ อย่างไรก็ตามแม้จำนวนนักเรียนจะเพิ่มมากขึ้น แต่นักเรียนเฉลี่ยต่อห้องของโรงเรียนส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่ 42 คน ไม่เกิน 45 คน ต่อ 1 ห้องเรียนจากเดิมอยู่ที่ 32 คน แต่หากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จะอยู่ที่ 50 คน ต่อ 1 ห้องเรียน

นายชาญวิทย์ กล่าวอีกว่า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ สช.แจ้งไปยังโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจำนวน 428 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนชั้น ปวช.ปี 1 ทุกคนและทุกโรงเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภาวะผู้นำให้นักเรียนเข้าใหม่ และนายสุชาติจะเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเข้าค่ายอบรมดังกล่าวด้วย