รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา

                                                      UploadImage

     โครงการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา 2555  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม  ถึง 10 เมษายน 2555

คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ)
   คุณสมบัติ
สำคัญที่สุดคือไม่เป็นผู้มีตาบอดสีค่ะ

  จำนวนรับ  90  คน  แบ่งเป็น
วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก  30 คน
วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา  30  คน
วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย  30  คน
  ประกาศที่นั่งสอบในวันศุกร์ที่  20  เมษายน  2555  ที่เว็บไซด์ http://service.buu.ac.th
  สอบวันที่  28  เมษายน  2555  สอบในวิชา  วาดเส้นมัณฑนศิลป์  และความถนัดทางนิเทศศิลป์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่  11  พฤษภาคม 2555  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่  19  พฤษภาคม 2555  และประกาศผลขั้นสุดท้ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555


สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน (ภาคพิเศษ)
  คุณสมบัติ 
จบการศึกษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดดังต่อไปนี้  สระบุรี  ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ  ระยอง  ชลบุรี  กาฬสินธุ์  นครราชสีมา  ไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่กล่าวไปแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

  เกณฑ์การพิจารณา
ผลการเรียนเฉลี่ย         ร้อยละ  20
ผลคะแนนสอบ GAT     ร้อยละ 30
ผลคะแนนสอบ  PAT2  ร้อยละ  50

   รับจำนวน 54 คน
สระบุรี              1  คน
ฉะเชิงเทรา       1  คน
สมุทรปราการ    6  คน
ระยอง              5  คน
ชลบุรี               5  คน
กาฬสินธุ์          5  คน
นครราชสีมา     31  คน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  19  เมษายน  2555สอบสัมภาษณ์ในวันที่  21  เมษายน 2555  ประกาศผลขั้นสุดท้ายวันที่  25  เมษายน 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น