รัฐบาลจีน มอบทุนเรียนต่อ - อบรม - วิจัย

UploadImage


รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาประจำปี 2012 ให้กับนักศึกษาต่างชาติตลอดจนนักวิชาการ มีโอกาสศึกษาต่อในประเทศจีน ทั้งทุนเรียนปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ทุนอบรมระยะสั้น รวมถึงทุนด้านการวิจัยต่าง ๆโดยกระทรวงศึกษาธิการจีนมอบหมายให้คณะกรรมการบริการทุนรัฐบาลจีน (China Scholarship Council - CSC) เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการรับสมัครและงานด้านการบริหารจัดการ นักเรียนต่างชาติที่ยื่นขอทุนจะต้องเลือกสถาบันเจ้าภาพและสาขาวิชาเรียนใน สถาบันอุดมศึกษาของจีนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา

ประเภทของทุนการศึกษา

 - ปริญญาตรี 4-5 ปี (พร้อมหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีน 1-2 ปี) มอบทุน 4-7 ปี
- ปริญญาโท 2-3 ปี (พร้อมหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีน 1-2 ปี) มอบทุน 2-5 ปี
 - ปริญญาเอก 3-4 ปี (พร้อมหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีน 1-2 ปี) มอบทุน 3-6 ปี –
 หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น-ยาว มอบทุนไม่เกิน 2 ปี
- ทุนนักวิชาการทั่วไป 1 ปี (พร้อมหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีน 1 ปี) มอบทุนไม่เกิน 2 ปี
- ทุนนักวิชาการอาวุโส 1 ปี (พร้อมหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีน 1 ปี) มอบทุนไม่เกิน 2 ปี (ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการในเว็บไซต์ http://en.csc.edu.cn/uploads/abc.doc)

รายละเอียดทุน

 1. ทุนเต็มจำนวน มีรายละเอียดดังนี้
 - ได้รับการยกเว้นจากค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ค่าธรรมเนียมในการฝึกงาน และค่าที่พักสำหรับหอพักในมหาวิทยาลัย
- ค่าครองชีพ
- นักศึกษาใหม่จะได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต้นหลังลงทะเบียนเรียน
 - ค่าประกันสุขภาพ
- ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ให้เพียงครั้งเดียว
หมายเหตุ : รายการทั้งหมดของสิทธิประโยชน์ทุนการศึกษาอยู่ในเว็บไซต์ทางการ ยกเว้นทุนเรียนภาษาจีน ครอบคลุมค่าลงทะเบียนและค่าวิจัย ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน เงินสนับสนุนงานวิจัยรายเดือน และเงินสนับสนุนจำนวนแน่นอน สำหรับ academic tour โดยให้เพียงครั้งเดียว
2. ทุนการศึกษาบางส่วน สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน (ไม่ครอบคลุมเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต้นหลังลงทะเบียนเรียน และค่าเดินทางระหว่างประเทศ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครจะต้องไม่ใช่พลเมืองจีนและมีสุขภาพดี
 2. พื้นหลังการศึกษาและอายุตามเกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้
 –ทุนนักศึกษาปริญญาตรี มีประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนดีและอายุไม่เกิน 25 ปี
- ทุนนักศึกษาปริญญาโท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและอายุไม่เกิน 35 ปี
 - ทุนนักศึกษาปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและอายุไม่เกิน 40 ปี
- ทุนหลักสูตรภาษาจีน มีประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอายุไม่เกิน 35 ปี ทุนนี้ให้เฉพาะวิชาภาษาจีน
 - ทุนสำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการทั่วไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี หรือมีความรู้เทียบเท่าปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 45 ปี
- ทุนสำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการอาวุโส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และอายุไม่เกิน 50 ปี ขั้นตอนการสมัคร
 - แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับทุนรัฐบาลจีน Chinese Government Scholarship ในเว็บไซต์ http://en.csc.edu.cn/ สามารถกรอกรายละเอียดภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็ได้
- ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานการศึกษาและใบรับรองผลการเรียน เอกสารภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษจะต้องแนบมาพร้อมกับการแปล เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ
 - เรียงความเกี่ยวกับแผนการศึกษาหรือแผนการวิจัย เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ
- ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกและนักวิจัย/นักวิชาการอาวุโส ต้องมีจดหมายแนะนำ 2 ฉบับ ซึ่งเขียนด้วยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษโดยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ ต้องมีผลการสอบเข้าและจดหมายตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
- ผู้สมัครหลักสูตรในด้านดนตรี ขอให้ส่งแผ่นซีดีผลงานของตัวเอง ส่วนผู้สมัครหลักสูตรในด้านศิลปะจะต้องส่งแผ่นซีดีผลงานของตัวเอง รวมถึงผลงานตัวอย่างด้วยการสเก็ตช์ภาพลายเส้น 2 ภาพ และภาพวาดระบายสี 2 ภาพ และผลงานอื่น ๆ 2 ภาพ
- ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศจีน
 - สำเนาแบบฟอร์มตรวจสุขภาพของชาวต่างชาติ ในกรณีที่เรียนมากกว่า 6 เดือน สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ www.csc.edu.cn

สมัครผ่านสถานทูตจีนในประเทศไทย ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี

แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับทุนรัฐบาลจีน Chinese Government Scholarship ในเว็บไซต์ http://en.csc.edu.cn/ สามารถกรอกรายละเอียดภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ผู้สมัครควรปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดส่งเอกสารและ ระยะเวลาอย่างเป็นทางการ โดยติดต่อผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย Website: http://th.china-embassy.org/th/
ดูข้อมูลโดยละเอียดในเว็บไซต์
http://en.csc.edu.cn/Laihua/11678d1ad1114276a296ca1f3da38f99.shtml

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น