ทุนเรียนฟรีป.โทที่อินโดนีเซียหมดเขต 30 มี.ค.นี้

UploadImage
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของอินโดนีเซียประจำปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ภายใต้โครงการ “Developing Countries Partnership Scholarship” ในสาขามนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การเกษตร ณ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเวลา ๓ ปี
 
ข้อมูลทุน
- เริ่มหลักสูตรตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๕ – สิงหาคม ๒๕๕๘
- ทุนที่มอบให้ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน (เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท) ตลอดหลักสูตร
- ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย (เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท) และหนังสือระหว่างศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท ๒ ปี (เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท)
-  ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป-กลับ)
- การประกันสุขภาพ

 คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
       ๑. มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี และสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี
       ๒. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
       ๓. มีผลคะแนน TOEFL ๔๕๐ คะแนน หรือเทียบเท่า
       ๔. มีสุภาพการและจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์

การสมัคร
        ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.knb.dikti.go.id โดยกรอกใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูต อินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย
ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น