ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ม.หอการค้า 2555

 1.  ทุนความสามารถพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
 2. มี ความสามารถพิเศษ อาทิ ศิลปะ, การพูด, การแสดง, การออกแบบ, ดนตรีสากล, ความคิดสร้างสรรค์, เคยทำประโยชน์เพื่อสังคม, เป็นนักกิจกรรม, ถ่ายภาพ, ทำธุรกิจค้าขายระหว่างเรียน ฯลฯ โดยเคยผ่านการประกวด, ได้รับรางวัลระดับโรงเรียน, ระดับเขต/อำเภอ, ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ
 3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
 1. ประเภท 1 ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 20,000 บาท
 2. ประเภท 2 ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท
 3. ประเภท 3 ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ตลอด 4 ปีการศึกษา  
เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
 1. ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีถัดไป
 3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
 4. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
 5. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 6. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลแสดงหลักฐานที่เคยได้รับรางวัล 
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลัก ฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)
2.ทุนทายาทเกษตรกร
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
 2. เป็นบุตรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรในประเทศไทย
 3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ 
 1. ได้รับการยกเว้นทุนการศึกษากึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าปฏิบัติการต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา  
เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
 1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
 3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย
 4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. หลัก ฐานแสดงการประกอบอาชีพเกษตรกรของบิดามารดา  (อาทิ  สำเนาสัญญาเช่าที่ดินทำกิน ,การเสียภาษี กรณีเป็นเจ้าของที่ดี ต้องมีโฉนดที่ดิน /นส.3/สปก.) 
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลัก ฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี) 
3.ทุนทายาทธุรกิจ SME
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
 2. เป็นบุตรผู้เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
 3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ 
 1. ได้รับการยกเว้นค่าบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอด 4 ปี เป็นจำนวน 40,000 บาท
เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
 1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
 3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
 4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. หลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ SMEs  บิดา/มารดา
 2. ใบเสร็จหรือค่าเช่าสถานที่ประกอบกิจการ
 3. ใบจดทะเบียนการค้า และ/หรือ  รูปถ่ายสถานประกอบการ
 4. บุคคลรับรองประกอบธุรกิจ
 5. สำเนาบัตรประชาชนบิดา / มารดา
 6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 7. หลัก ฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 8. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)  
หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับทุนอยู่ภายใต้การพิจารณาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองส่งเสริมการรับนักศึกษา อาคาร 12 ชั้น 1 โทร. 02-697-6761-8
สามารถแบ่งจ่ายค่าเทอมได้ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น