สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก

      สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย    เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2)  ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 ก.พ. 2555 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา
วิชาเอกการแปล / การสอนภาษา / ภาษาเพื่อการสื่อสาร / ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการบริหารองค์กร

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและการพัฒนา
วิชาเอกสังคมวัฒนธรรมศึกษา / พัฒนาชนบทศึกษา / อินเดียศึกษา / มนุษยวิทยาการดนตรี / มนุษยวิทยาการแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

งานบริการการศึกษา สถาบันวิจัยภาษาฯ ม.มหิดล
โทร. 0-2800-2303, 0-2800-2308-14 ต่อ 3101 หรือ www.lc.mahidol.ac.th


และงานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
โทร. 0-2441-9129, 0-2441-4125 ต่อ 208-210 หรือ www.grad.mahidol.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น