ทุนรัฐบาลไทยให้คนทั่วไปเรียนต่างประเทศ

UploadImage


สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2554 เป็นทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ โดยกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2  เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
 

1.  ทุนที่รับสมัครคัดเลือก  จํานวน 3 หน่วย รวม 5 ทุน

2.  ข้อผูกพันในการรับทุน
                      2.1  ผู้ได้รับทุนที่สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือ ปฏิบัติงานของทางราชการในส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ ก.พ. กําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนเป็นข้าราชการพลเรือน หรือบุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดเดิม
                        2.2  กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2  เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
  ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
3.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3.2  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
 3.3  เป็นผู้ที่ไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ยกเว้นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว
 3.4  เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันประกาศรับสมัคร
 3.5  กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้อยู่ระหว่างรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกในครั้งนี้
 3.6  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
3.6.1  เป็นผู้กําลังศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและประเทศตามที่กําหนด
ไว้ในแต่ละหน่วยทุน ในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ หรือ  
3.6.2  เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขในระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาและประเทศตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน ในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุ
เข้ารับราชการได้ และต้องเข้าศึกษาภายในปีการศึกษา 2555 หรือ 2012  
   
4.  การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
  4.1   ผู้สมัครคัดเลือกมีสิทธิสมัครทุนได้คนละ 1 หน่วยทุน
4.2   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2555 โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่
 (1)   Office  of  Educational  Affairs  (Thai  Government  Students’
Office), 28 Princes Gate, London SW7 1PT United Kingdom Tel. 020-7584-4538 Fax. 020-7823-9896 หรือ http://www.oeauk.net
 (2)   Brueau  du  Conseiller  de  l’Education,  Ambassade  Royale  de
Thailande 8 rue Greuze-75116 PARIS, France Tel. 01-5626-0449 Fax. 01-5626-0736  หรือ
http://oeaparis.free.fr
 (3)   Office of Educational Affairs Paris (Office Branch Berlin), The
Royal Thai Embassy, Lepsiusstr. 64/66 12163  Berlin, Germany Tel. 030-7948-1214 Fax. 030-7948-1511 หรือ E-mail address: oeaparis.berlin@yahoo.de
(4)   Office of Educational Affairs,74-76 Hopetoun Circuit, Yarralumla,
Canberra, ACT 2600, Australia Tel. 02-6281-1371 Fax. 02-6285-3071 หรือhttp://www.ocsc.org.au/
  (5)   Office  of  Educational  Affairs,  Fuji  Park  Hills  Room  301,  5-4-3
Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku Tokyo  141-0022, Japan Tel. 03-5424-0652 Fax. 03-5424-0658 หรือ http://www.thaiembassy.jp/education/
  (6)   สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศต่างๆในประเทศที่กําหนดให้ไปศึกษาต่อ ในกรณีที่ไม่มีสํานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศนั้นๆ
 (7)   ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ.  เลขที่ 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 0  2547  1911 และ 0 2547 1914 โทรสาร 0 2547 1346
                  นอกจากนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร  พร้อมทั้งสามารถพิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ ใน Website  ของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อรับทุน” 
                   
  4.3  การยื่นใบสมัครคัดเลือก
   ให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนลงทะเบียน  โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไปยัง กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  โดยเขียนวงเล็บไว้ที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่า “ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา  หรือมีสถานศึกษาตอบรับฯ”  ภายในวันที่ 11 เมษายน2555

                                ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครคัดเลือก เป็นสําคัญ ใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ส่งหลังวันที่ 11 เมษายน 2555 จะไม่รับพิจารณา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น