รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2555

UploadImage

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับนักศึกษาประเภทคัดเลือกรอบทั่วไป ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับ ปริญญาตรี 5 ปี, ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี 2 ปี เทียบเข้าศึกษา และปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง) ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต,
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6 เมษายน 2555


จำนวนรับทั้งสิ้น 3,150  คน แยกตามคณะ ดังนี้
1.คณะครุศาสตร์ 330 คน
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 765 คน
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์375 คน
4. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง185 คน
5. คณะวิทยาการจัดการ 940 คน
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 225คน
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 330 คน

การรับสมัคร
ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ ออนไลต์ ที่เวปไซต์ www.rmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6 เมษายน 2555 พร้อม พิมพ์ใบชำระเงิน ไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุ โดยเงินค่าสมัครสาขาวิชาที่ 1 จำนวนเงิน 200 บาท สาขาวิชาที่ 2 และที่ 3 ชำระเงินเพิ่มสาขาวิชาละ 100 บาm


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถ. นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทร. 043- 722118-9
โทรสาร. 043- 722117
http://www.rmu.ac.th

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น