สังคมหวัง “ครู” เป็นไอดอลเด็ก


          “สวนดุสิตโพล” ชี้สังคมคาดหวัง “ครู” เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กเรื่องการไม่ทุจริตและคอร์รัปชั่นได้ ร้อยละ 73.28 ขณะที่ร้อยละ 44.72 อยากให้ครูเอาใจใส่ดูแลเด็กและให้คำปรึกษาที่เหมาะสม
          “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศโดยในปี นี้ได้หยิบประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น และใน “วันครู” ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปีสังคมมีความคาดหวังว่าให้ครูเป็นบุคคลและเป็นกำลังสำคัญที่จะ หล่อหลอม ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีได้ ทั้งนี้จากผลการสำรวจความเห็นประชาชน จำนวน 1,422 คน ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2555 สรุปว่า
         1. “ความคาดหวัง” ของประชาชนที่มีต่อ ครู กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในตัวเด็กและเยาวชนเห็นว่า ครูสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขได้บ้างเพราะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบที่ดีได้ ฯลฯ ร้อยละ 60.34 , ครูสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขได้อย่างดีเพราะในวัยเรียนครูจะมีบทาทใน การอบรมสั่งสอนและใกล้ชิดเด็กโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 21.94 ,ครูคงจะช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ค่อยได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับนิสัยความคิดของเด็กการอบรมจากครอบครัว ร้อยละ 12.66 และครูไม่สามารถช่วยป้องกันและแก้ไขได้เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไป ยึดวัตถุและเงินมากขึ้น ร้อยละ 5.06
         2. “ครู” จะมีวิธีการที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในตัวเด็กและเยาวชนที่เป็นรูปธรรมอย่างไร? เห็นว่า ควรให้ความรักและดูเอาใจใส่เด็กให้มาก /คอยสังเกตพฤติกรรมเมื่อเด็กมีปัญหาก็ให้คำแนะนำที่เหมาะสม ร้อย ละ 44.72%, ควรปลูกฝังจิตสำนึก /ยกตัวอย่างที่ดีและไม่ดีมาเปรียบเทียบหรือชี้ให้เด็กได้เห็นและเข้าใจอย่าง ชัดเจน ร้อยะล 43.90 และควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเป็นประจำ เช่น จัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรม เป็นต้น ร้อยละ 11.38
          3. “ครู” จะต้อง “ปฏิบัติตัว” อย่างไร? จึงจะช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริตได้ เห็นว่าควรเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกที่ดีของความเป็นครู ร้อยละ 73.28, ครูไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ใดๆ /ไม่ทุจริตคอรัปชั่นร้อยละ 15.06% และครูไม่ควรตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้มีอิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ไปในทาง ที่ผิด ร้อยละ 11.66
          4. “ปัญหา อุปสรรค” ในการที่ครูจะปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริตให้แก่เด็ก ณ วันนี้ เห็นว่าสภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเด็กไม่เอื้ออำนวย เช่น ฐานะทางบ้านการคบเพื่อน สภาพเศรษฐกิจ ร้อยละ 38.24, พื้นฐานทางครอบครัว /การดูแลเอาใจใส่ การให้ความรักความอบอุ่นของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ร้อยละ 24.70, ปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีต่างๆสามารถเข้าถึงเด็กได้อย่างรวดเร็วซึ่งมีทั้ง ข้อดี-ข้อเสีย ร้อยละ18.72% และ การเสนอข่าวการทุจริตคอรัปชั่นในแวดวงต่างๆให้เด็กได้เห็นอยู่เสมอเป็นแบบ อย่างที่ไม่ดีให้กับเด็ก ร้อยละ 18.34%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น