รับตรงหลักสูตรภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน

UploadImage
 สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทางระบบ INTERNET
 
        
                  สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิด รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระดับปริญญาตรีและอนุปริญญาหรือเทียบเท่าโดยรับสมัครผ่านทางระบบ  INTERNET    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑–๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   ที่เว็บไซด์ www.catc.or.th  หรือสอบถามรายละเอียดโทร. ๐๒ - ๒๗๒ - ๕๗๔๑ - ๔ ต่อ ๒๓๐, ๒๖๑ และโทร ๐๒-๒๗๒-๕๘๒๗

                                                        *****************************
แหล่งข้อมูล :   แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
                      โทร .๐๒-๒๗๒-๕๗๔๑-๔ ต่อ ๒๖๑ , ๐๒-๒๗๒-๕๘๒๗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น