ขยายเวลารับตรง โครงการบัณฑิตคืนถิ่น มศว ปี 55

UploadImage


         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (โครงการบัณฑิตคืนถิ่น) หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ. 4ปี) จากเดิมรับสมัครถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 รายละเอียดดังนี้

จำนวนรับ ตามสาขา
- สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม กลุ่ม 1 ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระแก้ว รับจำนวน 25 คน
- สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม กลุ่ม 2 ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รับจำนวน 25 คน
- สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม กลุ่ม 1 ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก รับจำนวน 25 คน
- สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม กลุ่ม 2 ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รับจำนวน 25 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม1) ไม่ต่ำกว่า 2.00
3 มีภูมิลำเนาตามที่กำหนด

การรับสมัคร
1. ขอรับใบสมัคร พร้อมยื่นใบสมัครและหลักฐาน ได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการจัดตั้งโพธิวิชชาลัย โรงเรียนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว หรือ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2. download ใบสมัครได้ที่http://admission.swu.ac.th/  และกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกรายการและติดรูปถ่ายส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครไปที่
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554

กำหนดการ
รับสมัครถึงวันที่ 13 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 19 มกราคม 2555
สอบวิชาการและสัมภาษณ์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศผลสอบ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

 
หรือมีคำถามข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ระบบงานรับนิสิตใหม่ มศว  
0-2649-5000 ต่อ 5716 และ 5665 หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531
เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น