รับตรง โครงการช้างเผือก คณะวิศวะฯ ลาดกระบัง 55

UploadImage

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนส่วนภูมิภาคและเขตกรุงเทพมหานครเข้า ศึกษาต่อในคณะหากโรงเรียนของท่านประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการขอให้ ดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อคณะจะได้ดำเนินการพิจารณาต่อไป ท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบที่ กรอกข้อมูลต่างๆ ได้   สำหรับโรงเรียนที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ขอให้ส่งมาเฉพาะเอกสาร (แบบ วศ.สจล 1) เท่านั้นคณะใคร่ขอให้ท่านส่งเอกสารดังกล่าวโดยการส่งแบบลงทะเบียนทางไปรษณีย์ และส่งมายังคณะภายใน วันพุธที่ 4 มกราคม 2555 หากท่านส่งเอกสารล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2555

สาขาวิชาและจำนวนรับนักศึกษาที่เปิดรับในปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาที่จะดำเนินการขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1. สาขากลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้าจำนวนรับ 40 คน
(ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม )
2. สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุมจำนวนรับ 5 คน
3. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมจำนวนรับ 5 คน
4. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์จำนวนรับ 5 คน
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีจำนวนรับ 18 คน
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจำนวนรับ 10 คน
7. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรจำนวนรับ 5 คน
8. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจำนวนรับ 10 คน
9. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารจำนวนรับ 10 คน
10. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าจำนวนรับ 3 คน
11. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจำนวนรับ 15 คน
สาขาวิชาที่ไม่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
12. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำนวนรับ 25 คน
13. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศจำนวนรับ 25 คน
14. สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติจำนวนรับ 2 คน
15. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จำนวนรับ 30 คน

หลักเกณฑ์การรับ
1. คุณสมบัติของนักเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
   1.1 จะต้องเรียนในโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและ
   1.2 จะต้องเรียนในโรงเรียนนั้นตลอดทุกภาคเรียนในชั้นม.4, ม.5, ม.6 และ
   1.3 จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นม.4, ม.5 และม.6 (ภาคเรียนที่ 1) เป็นอันดับที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 ของกลุ่มนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียนและ
   1.4 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยในการสอบวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์และอังกฤษ
ไม่ต่ำกว่า 3.5 ในชั้นม.4, ม.5 และม.6 (ภาคเรียนที่ 1)
   1.5 จะต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 ประจำปีการศึกษานั้นเท่านั้น
   1.6 จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคม รังเกียจหรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพวิศวกร- 2 -
2. คุณสมบัติของโรงเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก)
   2.1 โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้นม.6 สายวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไปสำหรับ
โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คนอาจจะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆไปการเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจะ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้นม.6 หรือได้รับการพิจารณาเป็นรายๆไปในสายวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้
- นักเรียน 100 คนขึ้นไปมีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 1 คนคือนักเรียนที่ได้อันดับที่ 1 เท่านั้น
- นักเรียน 200 คนขึ้นไปมีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 2 คนคือนักเรียนที่ได้อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2
- นักเรียน 300 คนขึ้นไปมีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 3 คนคือนักเรียนที่ได้อันดับที่ 1, 2 และอันดับที่ 3

การจัดส่งเอกสารหลักฐาน ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้โรงเรียนและนักเรียนกรอกข้อความในเอกสารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ (โรงเรียน กรอก เอกสารข้อ 1-3 นักเรียนกรอกเอกสารข้อ 4-5)
2. ให้นักเรียนลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารข้อ 6-8
3. ให้โรงเรียนรวบรวมเอกสารทั้งหมดใส่ในซองเดียวกัน โดยตรวจสอบรายการเอกสารที่จัดส่งลงในฟอร์มที่แนบมาให้
4. ส่งเอกสารทั้งหมดมายังคณะทางไปรษณีย์โดยวิธีลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 4 มกราคม 2555
5. ในกรณีที่ไม่ร่วมโครงการฯ ให้ส่งเฉพาะ แบบ วศ.สจล. 1 อย่างเดียว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 ทาง www.kmitl.ac.th/engineer

วิธีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 -12.00 น. สถานที่สอบ ณ ห้องประชุม ตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดูรายละเอียดได้ที่ www.kmitl.ac.th/engineer

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 โดยนักเรียนสามารถดูได้ที่ www.kmitl.ac.th/engineer  และ www.reg.kmitl.ac.th

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก)คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ (ทะเบียน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ 02-329-8309,02-329-8310
หรือ 02-329-8000ต่อ 3848, 3484,3485,3445
โทรสาร 02-329-8311
เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th/engineer 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น