ทุนไอเฟล เรียนต่อ ป.โท-เอก ประเทศฝรั่งเศส

ทุนไอเฟล (Eiffel Excellence Scholarship) พิจารณา ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นสูงของ ประเทศฝรั่งเศส สำหรับปีการศึกษา 2012-2013


กระทรวงการต่างประเทศและกิจการในกลุ่มประเทศยุโรปของประเทศฝรั่งเศส มอบ ทุนไอเฟลเป็นครั้งแรกในเดือนมกราคมปี ค.ศ.1999 เพื่อที่จะส่งเสริมให้ประเทศฝรั่งเศสเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของยุโรป รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยงานด้านต่าง ๆ

กระทรวงการต่างประเทศและกิจการในกลุ่มประเทศยุโรปได้ผนวกทุนระดับปริญญาโท (Eiffel Master) และปริญญาเอก (Eiffel PhD) เป็นโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตามการสมัครจะแยกออกเป็นสองส่วน ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารในการสมัครตามระดับทุนที่ต้องการ
ทุนที่มอบให้ ไม่จำกัดจำนวนทุน มีดังนี้

 1. หลักสูตรระดับปริญญาโท (Master’s postgraduate degree)
 2. หลักสูตรระดับปริญญาเอก (PhD) ระยะเวลา 10 เดือน
การมอบทุนมุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ และกฎหมายและวิทยาศาสตร์การเมือง
ระยะเวลาการให้ทุน
หลักสูตรปริญญาโท : ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือนเมื่อลงทะเบียนหลักสูตร M2 หรือระยะเวลาสูงสุด 24 เดือนเมื่อลงทะเบียนหลักสูตร M1 หรือระยะเวลาสูงสุด 36 เดือนเมื่อลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรด้าน Engineering Science Diploma

 • ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเรียนเสริมทักษะ ภาษาเร่งรัดสำหรับผู้ที่ไม่ได้พูดฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพ ผู้รับทุนสามารถเบิกเงินทุนไอเฟลในระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรนี้
 • ระยะเวลารวมของหลักสูตร (รวมถึงการทำงานซึ่งเป็นภาคบังคับหรือฝึกงานในฝรั่งเศสหรือในต่างประเทศ) จะต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนหลักสูตร โดยทุนการศึกษานี้จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมภายหลัง
หลักสูตรปริญญาเอก : ระยะเวลาสูงสุด 10 เดือน ไม่มีค่าเรียนเสริมทักษะภาษาสำหรับสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจ
 • ส่วนสาขาวิชากฎหมายและรัฐศาสตร์ ขึ้นอยู่กับสถาบันเจ้าภาพที่จัดให้มีการเรียนเสริมภาษาฝรั่งเศสไปพร้อมกับ การศึกษาเล่าเรียน (ต้องระบุรายละเอียดไว้ในแบบฟอร์มใบสมัคร)
 • ผู้รับทุนสามารถขออนุมัติจากคณะกรรมการ การคัดเลือกเพื่อแบ่งระยะเวลาการรับทุน 10 เดือนออกเป็น 3 ระยะซึ่งขยายเวลาสูงสุด 3 ปีประกอบด้วยการพักอาศัยในฝรั่งเศส 3-4 เดือนสลับกับการอยู่อาศัยในประเทศบ้านเกิด
มูลค่าทุนการศึกษา ทุน ไอเฟลเป็นทุนไม่เต็มจำนวน นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องออกค่าเล่าเรียนเอง และทุนไอเฟลไม่สามารถรวมกับทุนการศึกษาอื่น ๆ ยกเว้นค่าเรียนภาษาเบื้องต้นที่โครงการทุนไอเฟลออกให้
 • หลักสูตรปริญญาโท : ค่าใช้จ่ายรายเดือน 1,181 ยูโร ประมาณ 51,370 บาท (คำนวณจากอัตรา 1 ยูโรต่อ 43.5 บาท) นอกจากนี้ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าเดินทางกลับ ค่าประกันสุขภาพ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ผู้รับทุนยังได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่พักเพิ่มเติมด้วย
 • หลักสูตรปริญญาเอก : ค่าใช้จ่ายรายเดือน 1,400 ยูโร ประมาณ 60,900 บาท นอกจากนี้ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าเดินทางกลับ ค่าประกันสุขภาพ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ผู้รับทุนยังได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่พักเพิ่มเติมด้วย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย ผู้สนใจควรสอบถามไปยังสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุนไอเฟลโดยตรง
สำหรับเกณฑ์คุณสมบัติการสมัครเบื้องต้น มีดังนี้
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือจบปริญญาตรีตามสาขาที่กำหนด
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 (สำหรับผู้ที่จบปริญญาโทแล้วสามารถยื่นเสนอโครงการวิจัย หรือ Proposal project แนบมาด้วย)
เอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
 • จดหมายแสดงเจตจำนงสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ 1 ฉบับ 1-2 หน้า A4
 • ประวัติการศึกษาและการทำงาน 1 ฉบับ- ผลการเรียนและหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ
 • จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
 • ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS) หรือภาษาฝรั่งเศส (DELF B2/DALF C1)
ขั้นตอนการสมัคร
ช่วงเวลาการสมัคร  ภายในวันที่ 6 มกราคม 2012 
ประกาศผลพร้อมกันผ่านทาง www.egide.asso.fr/eiffel ในวันที่ 19 มีนาคม 2012


ผู้สนใจติดต่อได้ที่
Égide – Programme Eiffel, 28 rue de la Grange-aux-Belles, 75010 Paris
Tel: +33 (0)1 40 40 59 30
E-mail: eiffel@egide.asso.fr
Website: www.egide.asso.fr/eiffel

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น