ม.สุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครป.โท 10 สาขาวิชา

UploadImage

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา2555 10 สาขาวิชา(หรือเทียบเท่าคณะ)หลายแขนงวิชาดังนี้

- สารสนเทศศาสตร์
- ไทยคดีศึกษา
- นิเทศศาสตร์
- หลักสูตรและการสอน
- การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
- การศึกษานอกระบบ
- บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
- บริหารธุรกิจ
- การตลาด
- บริหารรัฐกิจ
- บริหารสาธารณสุข
- บริหารโรงพยายาบาล
- การจัดการสิ่งแวดล้อม
- การบริหารการพยาบาล
- เศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- รัฐศาสตร (การเมืองการปกครอง)
- รัฐศาสตร (การเมืองการปกครองท้องถิ่น)
- เกษตร
- สหกรณ์
- การจัดการทรัพยากรเกษตร
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การคัดเลือก
พิจารณาจากคุณสมบัติวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี, ภาระงานที่ทำในปัจจุบัน, ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้อง, แนวทางหัวเนื้อหาการทำวิทยานิพนธ์และประโยชน์จากการศึกษาเพื่อนำมาใช้งาน***ผู้สนใจdownload ใบสมัครที่ www.stou.ac.th , บัณฑิตศึกษา  ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2554
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น