รร.สาธิต ม.พะเยา รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นม.1 และ ม.4

UploadImage

        มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับ ม.1 และ ม.4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 รายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 500 บาทและการสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักเรียนได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร สอบภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2554

จำนวนรับ
มหาวิทยาลัยพะเยาเป:ดรับสมัครนักเรียนเขhาเป;นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้
1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องห้องละ 30 คนรวม 60 คน
2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้อง  ห้องละ 30 คนรวม 60 คน

การรับสมัครเข้าศึกษา
1 ดาวน์โหลดใบสมัครจากเอกสารประกอบข่าวด้านล่าง

2 สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งหลักฐานการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน500 บาทเป็นธนาณัติสั่งจ่ายในนามเคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยพะเยา 00095 หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยพะเยาโดยส่งมาที่งานรับเข้ากองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาต.แม่กา.เมืองจ.พะเยา 56000 (วงเล็บมุมซองสมัครเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา) ตั้งแต่บัดนี้ถึง16 ธันวาคม 2554

3 กรณีสมัครด้วยตนเองติดต่อรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองพร้อมชำระค่าธรรมเนียม การสมัครจำนวน 500 บาทณงานรับเข้ากองบริการการศึกษาอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
หมายเหตุกรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร


  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานรับเข้ากองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
ต.แม่กาอ.เมืองจ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1020, 1027 โทรสาร 0 5446 6690
หรือศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์www.satit.up.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น