รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ปี 55

UploadImage

         รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2555  พร้อมทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 รายละเอียดดังนี้ค่ะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า
3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเวชกรรมและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจ ศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
4.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาอันเนื่องมาจากความประพฤติ

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.ใบสมัครที่ดาวน์โหลดจากwww.pharmacy.msu.ac.th ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 1 ฉบับ
2.รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 ใบ เป็นรูปถ่ายไม่เกิน 1 เดือนผู้สมัครต้องติดรูปถ่ายในใบสมัตรให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร
3.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ(ถ้ามี)
6.หลักฐานการศึกษา ได้แก่สำเนาใบรบ.1 ปพ.1 หรือรย.2 หรือสำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า พร้อมลงนามรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
7.ผลคะแนนการสอบ GAT/ PAT2
8.ค่าสมัคร 300 บาท (ใบสมัครดวาน์โหลดฟรี)สำหรับโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส่วนโครงการ ช้างเผือกอีสานสมัครได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจึงจะ สามารถสมัครได้

ทุนการศึกษา
         ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อที่คุณเภสัชศาสตร์จากทุกระบบ การรับสมัครที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จากระบบโควตารับตรงทุนนี้สนับสนุนการศึกษาโดยกำหนดให้ชำระค่าลงทะเบียนและ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราปกติระยะเวลา 1 ปี


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
ติดต่อ : 043-754360 ต่อ ( 2626 )
www.pharmacy.msu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น