แจ้งเลื่อนสอบตรง 2 โครงการ มศว ปี 55

UploadImage

         เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ จึงเลื่อนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

1.โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ และ

2.โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ออกไปก่อน
ส่วนกำหนดการจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th


UploadImage

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น