SIIT มธ. พิจารณา ทุน ป.เอก


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวข้อวิจัย: Machine Learning (Supervised or Semi-supervised), Data Mining, or Natural Language Processing

ลักษณะทุนการศึกษา: ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร, นักศึกษามีสิทธิเข้าร่วมเป็นนักศึกษาในโครงการ dual-degree ระหว่าง SIIT กับ Japan Advanced Institute of Science and Technology.

คุณสมบัติ (ขั้นต่ำ) ของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขา computer science, computer engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- GPA ในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50และระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ TU-GET) ไม่ต่ำกว่า 400
- มึทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เป็นอย่างดี

ศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.siit.tu.ac.th/graduate_doctoral_en.htm

ปิดรับสมัครภายในวันที่ 25 กันยายน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น