รับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 7

UploadImage

สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะรับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 7


         สำหรับน้องๆ ที่ชอบงานทางด้านการสื่อสารมวลชนต้องไม่พลาดข่าวนี้ เพราะสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะรับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ยุวโฆษก รุ่นที่ 7 โดยมีระเบียบและวิธีการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติ
1. เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 13-18 ปี
2. เป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อ (สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อออนไลน์) หรือเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุ หรือพิธีกรรายการโทรทัศน์
3. เป็นผู้มีความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารประเทศ
4. เป็นผู้มีความอุตสาหะและตั้งใจจริงในการเข้าร่วมกิจกรรม
5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ

หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนครบถ้วนด้วยตัวบรรจงและผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ปกครอง
2. รูปถ่ายขนาด4 x 6นิ้วหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา 1 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

การยื่นใบสมัคร
         ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้นแล้วจึง ยื่นใบสมัครหากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือตรวจ สอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วก็ตาม


กำหนดการรับสมัครและร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร (ทางเว็บไซต์)    
วันที่ 19 กันยายน –17 ตุลาคม 2554 www.thaigov.go.th       
              
รับสมัครเยาวชน  
วันที่ 19 กันยายน –17 ตุลาคม 2554
(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

คัดเลือกเยาวชนจากใบสมัคร
วันที่ 10-19 ตุลาคม 2554

ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ผ่าน            การคัดเลือก (ทางเว็บไซต์)
วันที่ 20 ตุลาคม 2554


เยาวชนยืนยันเข้าร่วมโครงการ
วันที่ 21 ตุลาคม 2554

เข้าร่วมโครงการ
วันที่ 25-28 ตุลาคม 2554
ทั้งนี้ กำหนดวันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การคัดเลือก
คณะกรรมการจะคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้จากใบสมัครและ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คนโดยผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ


สถานที่ติดต่อและรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยส่งไปยัง
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ10300
วงเล็บมุมซองว่า “สมัครโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 7”
  

สอบถามรายละเอียดที่
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 2 ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล
โทรศัพท์ 02-2884000 ต่อ 4884 หรือ 02-2884388
โทรสาร 02-22884000 ต่อ 4885

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น