รับตรง คณะสถาปัตย์ ม.เกษตรฯ ปี 55

UploadImage


         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ทำการเปิดรับนิสิตในระดับปริญญาตรีใน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โดยวิธีการรับตรงประจำปีการศึกษา 2555 สมัครได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 30 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554

จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา 45 คนโดยแบ่งเป็น
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 30 คน
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 15 คน

วิธีการสอบคัดเลือก
- พิจารณาคะแนนสอบGAT ใช้เป็นค่าน้ำหนักในการคำนวณคะแนนรวม 30%
- พิจารณาจากการสอบปฏิบัติการ(วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554) เป็นการสอบความรู้พื้นฐานทักษะเชิงศิลปะและศักยภาพเชิงความคิดสร้างสรรค์ทาง สถาปัตยกรรมโดยใช้เป็นค่าน้ำหนักในการคำนวณคะแนนรวม  70%
หมายเหตุในกรณีที่มีผู้ที่มีคะแนนเท่ากันคณะกรรมการฯมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาจำนวนผู้ผ่านการสอบ
การลงทะเบียนเรียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเก็บตามประกาศมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนิสิตที่รับผ่าน สกอ.

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายหรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่น

***ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดทั้ง 2 สาขาวิชาฯ(สถาปัตยกรรมศาสตร์และภูมิสถาปัตยกรรม) จะได้รับทุนการศึกษา ในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษา 2555 โดยใช้เงินรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งนี้ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดและได้รับการพิจารณา มอบทุนการศึกษาจะต้องทำการศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จนจบการศึกษาหากมีการลาออกก่อนเวลาที่กำหนดผู้ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจะ ต้องคืนทุนนี้ให้กับคณะฯกรณียกเว้นในการคืนทุนใดๆให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ คณะกรรมการคณะฯ

วิธีการสมัคร
1.สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.arch.ku.ac.th/direct55โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่แต่งหน้า ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
2.โอนเงินค่าสมัครสอบ ชำระเงินที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชีโครงการรับตรงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 374-1-52006-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าสมัครสอบคัดเลือก 850 บาท (แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
3.ส่งหลักฐานการชำระเงิน ผู้สมัครส่งสำเนาหลักฐานยืนยันการชำระกลับมายังคณะทางโทรสาร (FAX หมายเลขโทรสาร 0-2940-5413) หรือทางอีเมลล์ akudirect@ku.ac.thThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ คณะฯขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาหลักฐานผู้มีสิทธิสอบ และคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
1.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทางเว็บไซต์ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554
2.การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เมื่อผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งในบัตรจะระบุ ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย เลขประจำตัวผู้สอบไว้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครในวัน และเวลาราชการได้ที่
คุณณัชชา สวัสดีมูล โทร. 02-942-8960 ต่อ 204
คุณพจนา สมทรัพย์ โทร. 02-942-8960 ต่อ 204

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น