ระเบียบการรับนศ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี55 ทุกโครงการ

UploadImage

         ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มาแล้วนะคะ น้องๆ คนไหนสนใจ ก็เข้ามาดูกันค่ะ ...

รอบการรับสมัครเข้าศึกษา
        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยแบ่งเป็นรอบการรับสมัคร 8 รอบรายละเอียดการรับสมัครแต่ละรอบดังนี้
1. โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2. โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ (14 จังหวัดภาคใต้)
3. โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 จังหวัดภาคเหนือ)
4. โครงการพิเศษ
            -  โครงการกระจายโอกาสเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
            - โครงการสนับสนุนการศึกษา "ร่มโพธิ์ทองร่วมฉลอง 20 ปี"
            - โครงการ "เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม" เพื่อเข้าศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ
            -  โครงการสนับสนุนการศึกษา "ทุนภาษาจีน" เพื่อเข้าศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

5. รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 1
6. รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 2
7. รอบ ADMISSION กลาง
8. รอบหลัง ADMISSION

คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตร 6 ปี
1. คณะเภสัชศาสตร์
2. คณะการแพทย์แผนจีน **
หลักสูตร 4 ปี
3. คณะเทคนิคการแพทย์
4. คณะพยาบาลศาสตร์
5. คณะกายภาพบำบัด
6. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน*
8. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
9. คณะนิติศาสตร์
10. คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาขาวิชาธุรกิจจีน
11. คณะนิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์
กลุ่มวิชาชีพศิลปะการแสดง
กลุ่มวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาชีพการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
กลุ่มวิชาชีพสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่
กลุ่มวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์
12. คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

หลักสูตรนานาชาติ
14. คณะบริหารธุรกิจเลือกเรียนเป็นภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษได้
15. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
หมายเหตุ :* ให้ไปศึกษา ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 1 ปี
                 ** ให้ไปศึกษาณ ประเทศจีน ระยะเวลา 2 ปี

ปฎิทินการรับสมัคร


ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ Internet ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th 
2. การเลือกคณะสาขาวิชาสามารถเลือกได้ 4 อันดับทุกคณะสาขาวิชา
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนพิมพ์ใบรายงานผลการสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อยื่นชำระเงินค่าสมัครและเข้าสอบสัมภาษณ์ ภายใน 3 วันทำการปกติ(สำหรับคณะที่คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น)
4. กรณีสมัครคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สอบข้อเขียน)ส่งใบรายงานผลการสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่อยู่ มหาวิทยาลัยด้านล่าง และชำระเงินค่าสมัคร500 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทย
5. กรณีส่งใบสมัครไปรษณีย์ให้ส่งใบรายงานผลการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ไปยัง
"แผนกรับนักศึกษาสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"
18/18
ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 18 ต.บางโฉลงอ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
กรุณาระบุเลขที่สมัครไว้บนหน้าซองจดหมายด้วย ภายในวันที่กำหนด
(ถือเอาวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
***กรอกใบสมัครได้ที่นี่http://admission.hcu.ac.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=28


เอกสารประกอบการสมัครระดับปริญญาตรี
1. ใบรายงานผลการสมัครจำนวน 1 ฉบับ (ต้องพิมพ์หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ Internet เรียบร้อยแล้ว)ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป มุมบนขวามือ
2. ค่าสมัคร จำนวนเงิน 500 บาทกรณีส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ให้ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกสิกรไทย
3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปพื้นหลังสีฟ้า
6. ผลคะแนนสอบ O-Net และ GAT หรือ PAT (กรณีจบม.ปลาย)
7. สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
8. กรณีสมัครโครงการปริญญาตรีใบที่ 2 ต้องมีสำเนาแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
9. กรณีสมัครโครงการเภสัชชุมชนต้องมีสำเนาใบประกอบการร้านขายยาสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของร้าน
10. กรณีสมัครโครงการส่งเสริมเทคนิคการแพทย์ต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน และใบอนุญาตลาศึกษาต่อ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://admission.hcu.ac.th/modules.php?name=admission_online


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18ถนน บางนา-ตราด กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0 - 2312 - 6300ถึง 79   (ต่อ 1711 - 1718)
โทรสาร : 0 - 2312 - 6412
Admission Hotline : 085-489-3710ถึง 19** สมัครเรียนได้ที่ http://admission.hcu.ac.th **
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)& เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่วันที่ 25มกราคม 2555เป็นต้นไปยกเว้นช่วงหยุดสงกรานต์วันที่ 13 - 16เม.ย. 55เวลา 09.00 - 15.00น.ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1อาคารอำนวยการ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น