ทุนรัตนมงคล ทุนเรียนดีม.หอการค้าไทย 265 ทุน

UploadImage 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
พระราชทานนาม "ทุนรัตนมงคล"ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

         มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเยาวชนของชาตินัก เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่มีผลการเรียนแต้ม เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ให้ได้รับทุนการศึกษาทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย"ทุนรัตนมงคล"(นาม ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จํานวน 265 ทุนต่อปี

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรองมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ใน 4 ภาคเรียน
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. ถ้ามีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) และมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของสถาบันและ/หรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ต้องนำหลักฐานการรับสมัครมาให้ครบถ้วนในวันสอบอันประกอบด้วย
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบ ปพ. 1:4 4. รูปถ่าย จำนวน 1 รูป

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
         ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน อันประกอบด้วยค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดระยะเวลาหลักสูตร (ไม่เกิน 4 ปี)
ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง คือ
   หมวดค่าธรรมเนียม
   - ค่าเอกสารลงทะเบียน  50 บาท
   - ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  200 บาท
   - ค่าปรับอากาศ  125 บาท /วิชา
   - ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบสารสนเทศ  1,000 บาท
   หมวดเบ็ดเตล็ด
   - ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา  500 บาท
   - ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย  500 บาท
   - ค่าประกันของเสียหาย  500 บาท
   - ค่ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา  700 บาท
   - ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา  350 บาท
 ได้รับอุปกรณ์ประกอบการเรียนระบบ Hybrid Learning ของมหาวิทยาลัย คนละ 1 ชุด

***ผู้ขอรับทุนการศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้หัวข้อทุนการศึกษาhttp://www.utcc.ac.th/scholarship

วิธีการสมัคร มี 2 วิธีดังนี้
1. สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 12 ชั้น 1 และชำระค่าสมัคร จำนวน 500 บาท
2. ลงทะเบียนสมัคร และชำระเงินออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้หัวข้อสมัครเรียน


กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพุธที่ 19 ตุลาคม2554
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม2554
ประกาศผลผู้ที่สอบผ่านและได้รับทุนการศึกษาทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554

         ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษารายงานตัวที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 12 ชั้น 1 ระหว่างวันเสาร์ที่22 - วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)เพื่อยืนยันการรับทุนพร้อมชำระ เงินมัดจำ จำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)เงินประกันการรับทุนนักศึกษาจะได้รับคืนเมื่อลง ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่สองจะคืนให้เมื่อสอบผ่านได้ผลการเรียนไม่ต่ำ กว่า 3.00 ในภาคการศึกษาแรก

ข้อปฏิบัติหลังได้รับทุนการศึกษา
1. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยรายภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า3.00 ในทุกๆภาคการศึกษาปกติ หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะถูกตัดสิทธิ์รับทุนเป็นการถาวร
2. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตทุกภาคการศึกษาปกติยกเว้นแผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
3. ต้องไม่มีสัญลักษณ์ F ในใบรับรองแสดงผลการศึกษา(Transcript)
4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ที่ คณะวิชาและ/หรือมหาวิทยาลัยฯมอบหมายคะแนนความประพฤติต้องถูกตัดไม่เกิน 20 คะแนนตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา
หมายเหตุ
กรุณานำหลักฐานการสมัครมาให้ครบถ้วนในวันสอบและถ้าข้อมูลที่บันทึกในใบสมัครไม่เป็นความจริงมหาวิทยาลัยฯจะตัดสิทธิ์ไม่ให้รับทุนการศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัคร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-697-6000 โทรสาร: 02-276-2126
 

รับตรงทั่วประเทศ ม.บูรพา 2555

UploadImage

หลังจากที่ม.บูรพาประกาศรับโครงการรับตรง  ภาคตะวันออก 12 จังหวัด สำหรับน้องๆที่อยู่ใน 12 จังหวัดภาคตะวันออก ไปแล้ว คราวนี้ถึงเวลาสำหรับน้องๆ ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศกันบ้างค่ะ โดย การรับตรงทั่วประเทศแบ่งการรับสมัครเป็น 2 ครั้ง ซึ่งมีช่วงเวลาการรับสมัคร และเกณฑ์การพิจารณา แบบเดียวกันกับการรับสมัครโครงการภาคตะวันออก ดังนี้ค่ะ

ครั้งที่ 1  มีเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกเข้า  จากคะแนน GAT และ PAT 
 ที่ ได้จากการสอบในเดือน ตุลาคม 2554  ซึ่งค่าน้ำหนักคะแนน GAT PAT ของแต่ละคณะ  แต่ละสาขา แตกต่างกัน น้องๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ
กำหนดการ
สมัครทาง อินเตอร์เน็ต         10-30 พ.ย. 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  13 ธ.ค. 2554
สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย  17-18 ธ.ค. 2554
ประกาศผลขั้นสุดท้าย  21 ธ.ค. 2554

ครั้งที่ 2 มีเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกเข้าโดยใช้คะแนน การสอบ GAT PAT  และ/หรือ คะแนนจากการสอบ 7 วิชาสามัญ ของสทศ. รายละเอียดกำหนดค่าน้ำหนักแต่ละวิชา ดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวค่ะ
กำหนดการ
สมัครทาง อินเตอร์เน็ต 10 กพ. – 7 มี.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  19  มี.ค. 2555
สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย  24-25 มี.ค. 2555
ประกาศผลขั้นสุดท้าย  28 มี.ค. 2555
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ :0-3810-2222  ต่อ 2643, 2710,0-3839-0520     
โทรสาร 0-3874-5794     
http://service.buu.ac.th/
 

รับตรงเภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี ม.ขอนแก่น

UploadImage


         สำหรับน้องๆ ที่รอคอยการรับตรงของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกปฏิทินการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตคณะ เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2555แล้วนะคะ มี 3 กลุ่มด้วยกัน ดังนี้....

กลุ่มที่1

คุณสมบัติผู้สมัคร
         รับจากนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

การคัดเลือก
โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ
คัดเลือกโดยการสอบ6 รายวิชา ได้แก่ สามัญ1 (ภาษาไทย+สังคมศึกษา),คณิตศาสตร์, อังกฤษ, เคมี, ฟิสิกส์และ ชีววิทยา

โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ
คัดเลือกโดยการสอบ 6 รายวิชา ได้แก่ สามัญ1(ภาษาไทย+สังคมศึกษา), คณิตศาสตร์, อังกฤษ, เคมี, ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา และสอบวิชาCompetency Test ได้แก่ grammar, reading comprehension, listening and essay
รับสมัครตั้งแต่วันที่  1-31 ตุลาคม 2554


กลุ่มที่ 2

คุณสมบัติของผู้สมัคร
          รับจากนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

การคัดเลือก
พิจารณาจากคะแนนสอบ GAT (ครั้งที่ 1), PAT2 (ครั้งที่ 1) และ รับตรงกลางโดยมีค่าน้าหนักคะแนน ดังนี้
องค์ประกอบ  GAT 10 % PAT2 10 % และรับตรงกลาง คะแนนแต่ละวิชาต้องได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
หมายเหตุ รับตรงกลาง คือการสอบคัดเลือกที่ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ซึ่งจัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมีชีววิทยา และฟิสิกส์ โดยจัดสอบในวันที่ 7-8 มกราคม 2555
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 29 กุมภาพันธ์ 2555


กลุ่มที่ 3เฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
         รับจากบุคคลที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาแล้วจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถานศึกษา ต่างประเทศหรือสถานศึกษาในประเทศ ที่จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual)
การคัดเลือก: พิจารณาจากผลการเรียนและผลสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือผลสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆที่เทียบเท่าและผลสอบ Competency Test ที่คณะกำหนด
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์  2555
  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-202378, 043-202379
http://pharm.kku.ac.th/thaiedition/

หลักสูตรปริญญาโท การตลาด วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล

UploadImage
หลักสูตรปริญญาโท การจัดการ สาขาการตลาด
วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล (College of Management, Mahidol University - CMMU)


การเปลี่ยนแปลงของตลาดในโลกปัจจุบันนั้นมีความรวดเร็วกว่าในอดีตที่ผ่านมา มาก การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ๆ ทางการตลาด จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีความมุ่งหมายที่จะตอบสนองกับความต้องการที่ไม่หยุดนิ่งของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นมีความหลากหลายมากขึ้น มีความแตกต่างกันทั้งทางภาษาและวัฒนธรรม ความท้าทายดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนางานการตลาดในหลากหลายมิติ ไม่ว่า กระบวนการทางตลาด หรือ การปฏิวัติโดยการนำเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมาใช้ ดังนั้นนักการตลาดในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องแสวงหาความรู้และทักษะในการที่จะ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด โดยที่จะต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค มีทักษะในการวิเคราะห์ แยกแยะและจัดการข้อมูล เพื่อทำการประเมินและพยากรณ์พฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งยังต้องคิดหาวิธีการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงแสวงหาช่องทางการจัดจำหน่าย ที่จะสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด หลักสูตรสาขาการตลาด จึงมุ่งเน้นระบบความรู้ทางด้านกระบวนการคิด สร้างทักษะในการวิเคราะห์ลูกค้า การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ การสื่อสารที่เข้าถึงตลาดและผู้บริโภค รวมถึงการนำเอาแนวคิดมาใช้ปฏิบัติในโลกการตลาดที่เป็นจริงได้

เปิดรับสมัครนักศึกษา 3 ช่วง ต่อปี:
กรกฏาคม - สิงหาคม
พฤศจิกายน - มกราคม
เมษายน - พฤษภาคม

** หลักสูตรนี้เปิดรับนักศึกษาทั้ง full-time และ part-time

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างผลงานกิจกรรมทางการตลาด ด้านร้านค้าปลีก โดยนักศึกษาปริญญาโทการตลาด รุ่น MK13B ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (MK13B Retail Workshop at Esplanade Khaerai)
 
สถานที่: เอสพลานาด ซีนีเพล็ก แคราย

วันที่ 12 สิงหาคม 2554

อาจารย์ที่ปรึกษา:กลกิตต์ เถลิงนวชาติ

หลังวางแผนเตรียมการกันมาร่วม 3 อาทิตย์ ทีมนักศึกษาปริญญาโทสาขาการตลาดรุ่น 13B (MK13B) ก็ได้ฤกษ์เริ่มลงสนามการปฏิบัติการค้าปลีก โดยครั้งนี้มีร้านค้าเป้าหมายที่ เอสพลาดนาด ซีนีเพล็กซ์ แคราย และจะทำการปลุกความคึกคักให้กับ โรงภาพยนต์ โบว์ลิ่ง และลานไอซ์สเก็ต ในเทอมนี้มีทีมร่วมกิจกรรมครั้งนี้รวม 3 ทีม และทุกทางทีมได้เจรจาตกลงกับทางผู้บริหาร เอสพลานาดว่าจะเข้าพื้นที่ในวันที่ 12 สิงหาคม ตั้งแต่เวลาบ่ายๆ ถึงช่วงหัวค่ำ ก่อนเข้าพื้นที่ทั้งสามทีมจึงต้องทำการสำรวจจำนวนผู้เดินซื้อของ (Traffic) สภาพภายในร้านค้า (Store Layout)ตำแหน่งจุดขาย (Point-of-Purchase) สภาพเสียง แสง และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อที่จะทำให้ได้ผลงานออกมาดีที่สุด

และเมื่อวันงานมาถึงทีมแต่ละทีมก็เริ่มลงพื้นที่ทำการPromote ร้านค้าทั้งสามกันอย่างไม่มีเวลาหยุดพัก แต่ไม่นานนักแต่ละทีมก็เริ่มเรียนรู้สภาพอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่หน้าร้านมา ให้จัดการไม่ว่าจะเป็นทีมงานของทางเอสพลาดเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าการขายจะมี ยอดเกิดขึ้นมากมายจนทำให้จัดบริการให้แทบไม่ทันไม่ว่าจะเป็นการรับจ่ายเงิน ครัวอาหาร เลนโบว์ลิ่งที่เริ่มเต็มขณะที่การขายวิ่งล่วงหน้าไปมากจนทำให้เลนเริ่มขาด และต้องนั่งรอเป็นบางกลุ่ม ในขณะเดียวกันทางทีมนักศึกษาก็เริ่มพบปัญหาจากการขายที่ส่งมอบของที่สัญญา ไว้แทบไม่ทันเนื่องจากมีความซื้อถี่ในอัตราสูง ทำให้ทุกทีมต้องลงมาปรับแผนหน้างานกันอย่างจ้าละหวั่น

ปัญหาที่อาจารย์มอบให้ในห้องเรียนนั้นมักเป็นปัญหาที่อาจารย์ได้จัดให้เวลา ในการแก้ไขปรับปรุงได้พอเหมาะ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพความจริงนั้น เวลาดูเหมือนจะหดสั้นกว่าที่ควรได้รับในห้องเรียนหลายเท่าตัว แต่ทุกทีมก็ต้องปรับแก้กันให้ได้ ในที่สุดเมื่อพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้า งานของทีมนักศึกษาปริญญาโท กลุ่มนี้ก็สิ้นสุด เวลาที่เคยขาดกลับมามีมากเหลือเฟือ แต่ผลละเป็นอย่างไร ผลลัพธ์คือรอยยิ้มที่เห็นได้จากทั้งบนใบหน้านักศึกษา ลูกค้า ผู้บริหารศูนย์และอาจารย์ที่ปรึกษา เพราะทุกทีมทำให้ลานโบว์ลิ่งเต็มและที่นั่งขายหนังมีปริมาณผู้ชมสูงขึ้น อย่างเด่นชัดในขณะที่ลานเสก็ตน้ำแข็งก็มีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ยอดขายนั้นเพิ่มขึ้นร่วม 500% จากสิ่งที่เคยคิดว่าทำได้ยาก แต่ถ้าอยู่ในมือทีม MK13B แล้ว "สิ่งที่หลายคนพูดว่ายากพวกเขาก็ทำให้เกิดขึ้นได้"

                                

แหล่งที่มา: http://inside.cm.mahidol.ac.th/mkt/

จาก หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
69 ถนนวิภาวดี พญาไทย กทม 10400
โทร: 02-2062000 และ Call Center: 02-2062099
CMMU Website: www.cmmu.mahidol.ac.th

ค่าย KU-โลกจิตวิทยา ครั้งที่ 4 ม.เกษตรศาสตร์


UploadImage

ค่ายKU-
โลกจิตวิทยาครังที่ 4 ปี2554

        
ภาควิชาจิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับชุมนุมนิสิตจิตวิทยาเกษตรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมแนะแนวด้านจิตวิทยาโดย ใช้ชื่อโครงการว่า“ค่าย KU-โลก-จิตวิทยา”เพื่อให้น้องๆนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ที่มีความสนใจด้านจิตวิทยาได้ทราบแนวทางการศึกษาจิตวิทยาในระดับชั้นอุดม ศึกษา โดยน้องๆได้รับทั้งแนวทางการศึกษาต่อและความรู้ทางด้านจิตวิทยาสอดแทรกกับ กิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้น้องๆได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กันโดยมีพี่ๆ นิสิตเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2554 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2554

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ช่วงชั้นที่4 (มัธยมศึกษาปีที่4-6) ไม่จำกัดแผนการเรียน
2. เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านจิตวิทยา
3. สามารถเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรมคือระหว่างวันที่4-16 ตุลาคม2554


 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุคของโครงการ
http://www.facebook.com/KUlokjitcamp
หรือติดต่อได้ที่
พีแน็ต087-142-1478
พีโบนัส089- 581-4835
พีใบปอ085-184-2368
พีสายป่าน087-337-7075

 

รับตรงโครงการ iPEN-iEE ม.ธรรมศาสตร์ ปี 55

UploadImage

โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  หรือ  สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ ผู้สมัครสามารถ เลือก สมัครได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ A หรือข้อ B ดังต่อไปนี้

A.ยื่นคะแนนมาตรฐาน  ครบทั้ง 2 หมวดวิชา  ดังนี้
1.  หมวดวิชาคณิตศาสตร์  ยื่นผลคะแนน PAT1(ความถนัดทางคณิตศาสตร์) อย่างน้อย 40%
2.  หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นผลคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)  อย่างน้อย 40%

B.สอบข้อเขียน
กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนมาตรฐานน้อยกว่า 40% ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนโดยตรงกับโครงการฯ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์  และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์

2.  การรับสมัคร
2.1   การรับสมัครที่โครงการฯ โดยตรง
กำหนดการรับสมัคร กรณี A

รับสมัคร วันสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ทางเว็บไซต์) กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา*
1 ตุลาคม 2554 – 20 มกราคม 2555 (จ.) 6 กุมภาพันธ์ 2555 (พฤ.) 9กุมภาพันธ์  2555 (จ) 13- (ศ) 17กุมภาพันธ์ 2555

กำหนดการรับสมัคร กรณี B
รายละเอียด วันที่
รับสมัคร 1 ตุลาคม 2554 – 20 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ
ทางเว็บไซต์ www.engr.tu.ac.th
(พ.)  25  มกราคม  2555
สอบข้อเขียน
วิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ (09:00 - 10:30 น.),
วิชาคณิตศาสตร์ (11:30 - 13:00 น.)
(จ.) 30 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ www.engr.tu.ac.th
(พฤ.) 2  กุมภาพันธ์  2555
สอบสัมภาษณ์ (09:00 - 12.00 น.) (จ.) 6 กุมภาพันธ์  2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์
 www. engr.tu.ac.th
(พฤ.) 9 กุมภาพันธ์  2555
กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา* (จ) 13กุมภาพันธ์  -(ศ) 17กุมภาพันธ์ 2555

วิธีการสมัคร
สมัครทางออนไลน์   ทางเว็บไซด์ www.enrg.tu.ac.th แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวนเงิน 500 บาทมายัง “โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120”  โดยชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Com code: โปรดระบุหมายเลข 8708
Reference No.  :  โปรดระบุหมายเลข  303
Customer ID    :  โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
ก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 5 วันทำการโครงการฯจะส่งแบบตอบรับทางอีเมล์หลังจากได้รับเอกสารของผู้สมัครครบถ้วน

เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
¨          หลักฐานเอกสารยืนยันการโอนเงิน
¨         รูปถ่ายสี/ขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
¨         สำเนาบัตรประชาชน                                          จำนวน 1 ชุด
¨         สำเนาทะเบียนบ้าน                                            จำนวน 1 ชุด
¨         สำเนาใบเทียบวุฒิ                                             จำนวน 1 ชุด (กรณีนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียน
                                                                                                นานาชาติ หรือ โรงเรียนในต่างประเทศ)
¨    สำเนาวุฒิการศึกษา                                                จำนวน 1 ชุด
¨    สำเนาคะแนนมาตรฐานต่างๆ                                   จำนวน 1 ชุด (กรณีผู้สมัครยื่นคะแนนมาตรฐาน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
99  ม. 18   ต. คลองหนึ่ง  อ. คลองหลวง  จ. ปทุมธานี  12120
โทร. 0 2564 3001~9 ต่อ   3279
โทรสาร  0 2564 3021 และ 025643010
www.ipen.engr.tu.ac.th
www.engr.tu.ac.th

ค่ายเขลางค์โดมครั้งที่ 9 ม.ธรรมศาสตร์

UploadImage

         รับสมัครน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมโครงการค่ายเขลางค์โดมครั้งที่ 9 (9th Educational Thammasat Camp 2011)ค่ายแนะแนวน้องๆชาวลำปางโดยพี่ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์จะจัดขึ้นในวันที่18-20พฤษจิกายน2554 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปางรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2554

สามารถส่งใบสมัครดด้วยตนเองมาที่
นายธีรดลย์ ขณานิตย์ ห้อง A4608 Golf Viewเลขที่ 9/16
หมูที่ 17 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
(วงเล็บมุมซองว่าค่ายเขลางค์โดมครั้งที่ 9)

  สามารถติดตามข่าวสานและรายละเอียดของค่ายได้ที่
เฟสบุค:http://www.facebook.com//kaelangdomecamp
หรือติดต่อได้ที่เบอร์ โทร. 084-8940916(พี่ธีร์) หรือ 087-1838964 (พี่ฝ้าย)

รับตรงโครงการโควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ KMUTT

UploadImage


         มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดรับนักศึกษาปริญญาตรีโควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ที่ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนพฤษภาคม 2555
- สายวิทยาศาสตร์ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.25 โดยมีผลการเรียนอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา
- สายศิลป์-คำนวณต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
2. ใช้คะแนน 4 ภาคการศึกษาเท่านั้น
3. คะแนน GAT ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
4. คะแนน PAT1 และ 2 ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
5. มีเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจ
6. ต้องสอบความรู้พื้นฐานทางด้านการพิมพ์

ค่าเล่าเรียน  ปีการศึกษาละ    60,200 บาท
รับสมัคร 22 สิงหาคม ถึง 15 พฤศจิกายน2554 ทางเว็บไซต์ www.kmutt.ac.th/admissionสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนคัดเลือกนักศึกษา (Admission and Recruitment Division)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Tel. 0-2470-8146, 0– 2470-8348, 0-2470-8164
Fax. 0-2470-8164
Website : www.kmutt.ac.th/admission
Email : admission@kmutt.ac.th
เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

ค่ายหมอ มอทราย ครั้งที่ 4 แพทยศาสตร์ ม.อุบลฯ

UploadImage

ค่ายหมอ มอทราย ครั้งที่ 4

    
       ค่าย “ฉันอยากเป็นหมอมอทราย” ครั้งที่4ซึ่ง จัดทำโดยพี่ๆ นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จัดทำขึ้นเพื่อให้น้องๆที่สนใจหรือต้องการจะศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในคณะ แพทยศาสตร์ได้มีโอกาสสัมผัสกับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ทั้งเนื้อหา วิชาต่างๆที่เรียนและได้ลงมือปฏิบัติจริงกับกิจกรรมฐานต่างๆได้พบปะพูดคุย และฟังประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่นักศึกษาแพทย์จากชั้นปีต่างๆได้รู้จักเพื่อน ใหม่จากหลายหลายสถาบันนอกจากความรู้ทางด้านวิชาการและประสบการณ์ที่น้องๆจะ ได้แล้วยังมีกิจกรรมกีฬาฮาเฮและ Night Party ที่น่าประทับใจรอน้องๆอยู่ด้วยนะครับน้องๆ ที่ฝันอยากจะเรียนหมอหรืออยากรู้ว่านักเรียนหมอเขาเรียนอะไร ใช้ชีวิตยังไงวันทำอะไรกันบ้าง


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 20 กันยายน 2554

ค่ายจะจัดขึ้นในวันที่ : 28 - 30 ตุลาคม2554


***สำหรับใบสมัครนั้นจะทำการเปิดให้ดาวน์โหลดได้วันที่ 1 กันยายน 2554 ผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์:www.cmp.ubu.ac.th หรือเฟสบุคของโครงการ : http://www.facebook.com/pages/Mhomorsai-Camp/135511863209840


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
เว็บไซต์:www.cmp.ubu.ac.th หรือเฟสบุคของโครงการ : http://www.facebook.com/pages/Mhomorsai-Camp/
 

ค่าย MATH&COM #5 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

UploadImage

         กลับมาอีกครั้งค่ะ กับค่าย MATH&COM #5กับพี่ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดรับสำหรับน้องๆ ภาคตะวันตกที่ศึกษาอยู่ใน จ.ตาก จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงครามที่ กำลังศึกษาชั้นม.4-5แผนวิทย์-คณิต  ที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้นอกจากมีกิจกรรมด้านวิชาการแล้ว ยังมีพาไปทัศนศึกษาพร้อมกับกิจกรรมสันทนาการอีกมากมาย โดยการเข้าค่ายในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13-20ตุลาคม เป็นเวลา 8วัน 7คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นตลอดงานค่ะ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18ก.ย.54 นะคะ


สิทธิ์ประโยชน์
         นักเรียนที่มีคะแนนดีจะได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการ 2B-KMUTTและสิทธิ์ในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นกรณีพิเศษ
หมายเหตุ:โครงการ 2B-KMUTT เป็นโครงการคัด เลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อแต่ละสาขาวิชาใน มจธ. ที่นักเรียนสนใจ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ แล้วนำนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าค่ายอบรมทำโครงงาน(ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย)

สรุปประเด็น ระบบการรับตรงผ่าน Clearing House

UploadImage

จากการเข้าร่วมการเสวนา "สอบตรงร่วมกันผ่านเคลียริงเฮาส์"  ในวันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 2554  ว่า ด้วย การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  ซึ่งมีมีตัวแทนจากหน่วยงานการศึกษาที่เข้าร่วมในการเสนวนา คือ

ดร. ประสาท สืบค้าประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและกำหนดกฎเกณฑ์การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษา

ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ออกข้อสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อใช้เป็นข้อสอบกลางสำหรับการสอบตรงร่วมกัน

ดร. พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานแอดมิชชั่น ฟอรั่ม หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก ทปอ. ให้ดูแลเรื่องการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

โดยมี ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์   จาก Eduzone  และ อ.อุดม  ไพรเกษตร จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ดำเนินรายการ ในครั้งนี้ ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ได้สรุปประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับระบบการรับตรงผ่าน  Clearing House ให้น้องๆได้สามารถเข้าใจกันง่ายขึ้นค่ะ


เริ่มกันที่ ลักษณะข้อสอบ 7 วิชาสามัญ  ของ สทศ.
ในการออกข้อสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของ สทศ. มีที่มาจากการประชุมหารือร่วมกันของ ที่ประชุมอธิการบดี หรือ ทปอ. เพื่อกำหนดเนื้อหา ที่ต้องการ และมอบหมายให้สทศ. เป็นผู้ดำเนินการในการออกข้อสอบ และจัดสอบค่ะ  ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญเป็นข้อๆได้ดังนี้
1. เนื้อหาการออกข้อสอบ ครอบคลุมบทเรียน ม. 4-5-6 แต่มีความยากกมากกว่า ข้อสอบONET  ซึ่งอาจจะมีระดับความยากใกล้เคียงหรือมากกว่า ข้อสอบ PAT
2. เนื้อหาข้อสอบจะออกตามการเทียบเคียง ให้ตรงกับที่มหาวิทยาลัยต้องการให้มากที่สุด
3. เกณฑ์การออกข้อสอบ จะเป็นกลุ่มเนื้อหา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
4. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย เลือกตอบ มี 5 ตัวเลือก ใช้เวลาการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที / วิชา
5. สทศ. จะประการโครงสร้างผังการออกข้อสอบ และเนื้อหาที่จะออกสอบในแต่ละวิชา ให้ทราบภายในเดือนตุลาคมนี้


ในส่วนของการนำเสนอตัวอย่างข้อสอบ สทศ.จะไม่สามารถนำออกมาให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างได้นะค่ะ เพราะถือว่าเป็นข้อตกลงกับทางมหาวิทยาลัย ที่ยังต้องการให้ข้อสอบ เป็นความลับอยู่ แต่จะประกาศผังโครงสร้างการออกข้อสอบ ให้น้องๆสามารถเตรียมตัวได้ก่อน ส่วนเรื่องสนามสอบคงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการเพิ่มสนามสอบในส่วน ภูมิภาคหรือไม่  แต่ขณะนี้ยังคงยืนยันว่าสนามสอบมีเพียง 4 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และ สงขลา ค่ะ

ต่อกันด้วย การยืนยันสิทธิ์  ผ่านระบบ Clearing House
ในการยืนยันสิทธิ์ หลังจากที่น้องผ่านการสอบคัดเลือก ขั้นสุดท้ายแล้ว  ในโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเข้าร่วมระบบ Clearing House  น้องๆจะได้รับรหัส เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์ ของโครงการรับตรงๆนั้น  เช่น ถ้าน้องสามารถผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงที่เข้าร่วม ระบบ clearing house ได้ทั้งหมด  4 โครงการ น้องก็จะได้รับรหัสเพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์  4 รหัส เมื่อถึงเวลาที่กำหนดในการยืนยันสิทธิ์  วันที่ 11-17 มีนาคม 2555 น้องจะต้องใช้รหัสที่มีอยู่ เพื่อกดเลือกยืนยันสิทธิ์  ซึ่งรหัสนี้จะต้องตรงกับที่ทางมหาวิทยาลัยเคยให้ไว้นะคะ   เพราะฉะนั้น รหัสนี้จึงสำคัญมากต้องระวัง อย่าทำหาย หรือลืมโดยเด็ดขาด และที่สำคัญ ไม่ควรบอกให้ใครรู้หากไม่จำเป็น ค่ะ เพราะอาจจะมีผู้หวังดีประสงค์ร้ายกลั่นแกล้งได้นะค่ะ ^ ^

การยืนยันสิทธิ์  สอท.จะเปิดระบบให้ยืนยันสิทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th  ซึ่งในการยืนยันสิทธิ์ครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ หากน้องไม่เข้าไปยืนยันสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆ จะถือว่าน้องสละสิทธิ์ในทุกโครงการนะค่ะ  และหลักการยืนยันสิทธิ์ผ่าน Clearing Houseแล้ว น้องจะถูกตัดสิทธิ์จาก Admission ทันทีค่ะ

ส่วนรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและรูปแบบการเข้าร่วมระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์  น้องๆสามารถอ่านย้อนหลังได้ที่ http://admissions.enn.co.th/752-แผนผังการดำเนินการClearing_House.html  ซึ่งพี่นัทได้เขียนวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ฝากคำถามไว้ได้นะค่ะ  พี่นัทจะพยายามหาคำตอบมาให้น้องๆค่ะ
 

ค่ายสานสัมพันธ์พี่จุฬาฯ-น้องพะเยา ครั้งที่ 4

UploadImage

         กลุ่มนิสิตจังหวัดพะเยา องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์และสายศิลป์ โรงเรียนภายในจังหวัดพะเยา  เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสานสัมพันธ์พี่จุฬาฯ-น้องพะเยา" ครั้งที่
4ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ระหว่างวันที่ 12-14ตุลาคม 2554

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 29สิงหาคม - 9กันยายน 2554

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่facebook:chula-phayao camp

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พี่บิว : 086-9218132
พี่บอม : 084-3719905
พี่อาย : 083-9450343
พี่ไอซ์ : 087-7877204
พี่ปริญ : 083-2058259
สามารถติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่เวลา  17.00-20.00

 

ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 8 ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

UploadImage

โครงการเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่
8 ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน


         "เปิดรั้ว เปิดประสบการณ์เปิดอนาคต" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง  15 ก.ย. 54 ค่ายมีวันที่  14-18 ต.ค. 54 สถานที่ทำกิจกรรม ณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ.นครปฐม


ส่งใบสมัคร เขียนบรรยาย  และซื้อซองติดแสตมป์ จ่าหน้าซองมาที่
“ สโมสรนิสิตคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
(วงเล็บที่มุมซองว่า เปิดรั้วนนทรีครั้งที่ 8)

ส่งเอกสารตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  15กันยายน 2554

ประกาศผล  20 กันยายน  2554  ทาง facebook “เปิดรั้วนนทรีครั้งที่8

ค่ายสานฝันสู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์ พระจอมเกล้าธนบุรี

UploadImage

         ค่ายสานฝัน สู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์  ครั้งที่ 8 หรือ
Junior Programmer Camp 8th (JPC # 8) ค่ายนี้เป็นค่ายสำหรับน้องๆ ที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน โดยกิจกรรมภายในค่ายนั้นมีทั้งวิชาการสันทนาการและยังมีกิจกรรม Walk rally จัดโดย นักศึกษาหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2554 เข้าค่ายวันที่ 13 - 17 ต.ค. 2554  

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5-6   แผนการเรียน  คณิต – วิทย์
2. เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.5

ค่ายจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13 - 17 ต.ค. 2554 (5 วัน 4 คืน)ค่าสมัคร 500 บาทสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://www.jpc-kmutt.net/


สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
เว็บไซต์ http://www.facebook.com/jpckmutt 
หรือ  พี่บอส 085-1738656, พี่อะนอย 087-5431088, พี่อิฐ 081-4062506,พี่พลอย  084- 6674870,พี่ทราย 0897987544,พี่ป่าน 089-0974238, พี่เคน 0816947750

 

ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่8 คณะสัตวแพทย์ มช.

UploadImage

         ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศมาร่วมสนุกกับ"ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ครั้งที่8" ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2554 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1.กิจกรรมในครั้งนี้จะพิจารณารับผู้เข้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 70คน
2.ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2554ทั่วประเทศ
3. ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม วันที่ 9-12ธันวาคม 2554

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1.ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครได้ที่ :
- ฝ่ายแนะแนวประจำโรงเรียน
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Download ใบสมัครที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ
2. ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่
ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ส่งใบสมัครภายใน1 พฤศจิกายน2554 โดยถือวันที่บนตราผนึกไปรษณีย์เป็นสำคัญ

คัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการและประกาศผล
ในวันที่15 พฤศจิกายน2554 และจะถือผลนี้เป็นที่สิ้นสุด
สำหรับตัวสำรองจะโทรแจ้งให้ทราบในภายหลัง
  
หากมีข้อซักถาม หรือสงสัยสามารถติดต่อมาได้ที่
นางสาวสโรชา สุขรินทร์พรหม (กิ๊ก) ประธานโครงงาน โทรศัพท์ 083-3197763
นางสาวชนากานต์ คำพิไลย (นิ่ม) ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 089-7565285
นางสาววรรณา จินะวัน (ปู) ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 084-1733950
ทางอีเมล์ ironmeidenai@gmail.com, nimmysayno@hotmail.com, prya_pancake@hotmail.com
หรือเฟสบุคhttp://www.facebook.com/vetcamp8cmu?sk=info#!/vetcamp8cmu?sk=wall
 

ค่าย I-BOT Camp วิศวะฯ ลาดกระบัง

UploadImage

ค่าย
I-BOT Camp


         ขอเชิญชวนน้องๆ ชั้น ม.ปลายเข้าค่าย I-BOT Camp ซึ่งค่าย I-BOT Camp ได้จัดมาเป็นครั้งที่ 4 แล้วซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมนักเรียนม.ปลายที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ เกี่ยวกับการทำหุ่นยนต์โดยจะอบรมพื้นฐานการออกแบบหุ่นยนต์ กลไกพื้นฐานต่างๆ วงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายและ ภาษาซีพื้นฐานเพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ค่ายจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9 ตุลาคมพ.ศ. 2554 ถึงวันพฤหัสบดีที่13 ตุลาคมพ.ศ. 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15 สิงหาคม2554 – 15 กันยายน 2554

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ
วันอังคารที่29 กันยายนพ.ศ. 2554 ทางเว็บไซต์www.kmitl.ac.th/robot  

เอกสารที่ต้องส่งแนบใบสมัคร
1. ใบสมัครของค่ายพร้อมติดรูปถ่ายชุดนักเรียน ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาดา ขนาด 2นิ้ว จานวน 1รูป
2. สาเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสาเนาถูกต้อง
3. ใบรับรองจากผู้ปกครอง
4. รูปถ่ายไม่เป็นทางการขนาดโปสการ์ด จานวน 1 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล

ขั้นตอนการสมัคร
       กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนในส่วนของข้อมูลทั่วไปผู้ปกครองและคาถามส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบอื่นๆมาที่
 ชุมนุมRobot คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตู้ปณ. 100 ปณศ.ลาดกระบังกรุงเทพ10520
 หมายเหตุ
- ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายไม่จากัดแผนการเรียน
- ใบสมัครสามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์ของค่ายและสามารถนาไปถ่ายเอกสารได้
- ในส่วนของการตอบคาถามถ้าพื้นที่ในการเขียนไม่พอสามารถแนบกระดาษมาเพิ่มได้
- ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ+ รูปถ่ายนักเรียนและรูปถ่ายขนาดโปสการ์ดต้องถ่ายไม่เกิน6 เดือน

         สาหรับน้องที่มีชื่อในการประกาศผล ค่าย “ I-BOT 4ตอน LET’S GO ” จะต้องชาระค่าเข้าร่วมค่าย เป็นจานวน 650บาทรายละเอียดการชาระเงิน การเดินทาง ตารางนัดหมายเวลา การลงทะเบียน จะประกาศให้ทราบ พร้อมกับวันที่ประกาศทางเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th/robot
 
สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
website : www.kmitl.ac.th/robot
Tel. P’โอบ 080-7764478

รับตรงจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

UploadImage

         การสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2555 รับนักศึกษาทั้งสิ้น 110 คนด้วยวิธีการรับ 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 การคัดเลือก จำนวน 45 คน
- โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ                     จำนวน 25 คน
- โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ                จำนวน 20 คน

กำหนดรับสมัคร: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 16 กันยายน2554


แบบที่
2 การสอบตรง จำนวน 65 คน
- ประเภททั่วไปทุกกลุ่มวิชาเอก                        จำนวน 45 คน
- ประเภททั่วไปกลุ่มวิชาเอกทฤษฎี                      จำนวน 10 คน
- ประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก           จำนวน 10 คน

กำหนดรับสมัคร: วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน – วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม2554


สามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์http://www.psg.su.ac.th


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
31ถนน หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0-2221-0820,0-2225-8991หรือ 0-2623-6115-22ต่อ 11309,11326,11347,11990และ 11939  โทรสาร 0-2225-8991
อีเมล์ dusdee@su.ac.th
 

Clearing house : รับรหัสเพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์

UploadImage

วันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 2554  เวลา 13.00-16.00 น. เว็บไซต์ Eduzonesร่วมกับทาง Nation  และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดเสวนาในหัวข้อ  "สอบตรงร่วมกันผ่านเคลียริงเฮาส์"   ขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มีตัวแทนจากหน่วยงานการศึกษาที่เข้าร่วมในการเสนวนา คือ ดร. ประสาท สืบค้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.  ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ดร. พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม  ประธานแอดมิชชั่น ฟอรั่ม  โดยมี ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์   จากEduzone  และ อ.อุดม  ไพรเกษตร จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ดำเนินรายการ

ประเด็นสำคัญการเสวนาว่าด้วย การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ,ที่มาของการจัดสอบ 7 วิชาสามัญของ สทศ. และ ขั้นตอนของระบบการยืนยันสิทธิ์โดย สอท.  ซึ่งการยินยันสิทธิ์ การรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์นักเรียนจะได้รับรหัส เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์ในการเลือกโครงการรับตรงนั้นๆ หากไม่มีรหัสที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย จะไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ในโครงการนั้นได้ รายละเอียดอย่างเป็นทางการ สอท.จะประกาศให้ทราบภายในเดือนตุลาคมนี้ .

ประกาศชัด เปิด-ปิด เทอมปี55 ไม่มีเลื่อนแน่นอน


UploadImage
ดร.ประสาท สืบค้า ประธาน ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ประกาศชัด ในงานเสวนา "สอบตรงร่วมกันผ่านเคลียริงเฮาส์"  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปฎิทินการศึกษาปีการศึกษา 2555 ไม่เลื่อนแน่นอน  ยังคงกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนในช่วงเวลาเดิม  และ ยังต้องมีการหารือ กับหน่วยงานการศึกษาขั้นขั้นพื้นฐาน สพฐ. ถึงเรื่องผลกระทบ และความเป็นไปได้ในการเลื่อน หรือ กำหนดให้เหมือนสมาชิกเพื่อนบ้านในสมาคมอาเซียน ซึ่งต้องศึกษาในหลายหาความเป็นไปได้ในหลายๆปัจจัย ในปีการศึกษาหน้าจึง ยังคงใช้กำหนดปฎิทินการศึกษาเหมือนเดิม.

ปฏิทิน Admission ปีการศึกษา 2555


สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท. ) ได้ประกาศ ปฏิทินกำหนดการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admission ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีกำหนดการ ใกล้เคียงกับกำหนดการเดิมของทุกปีค่ะ

UploadImage

มศว เพิ่มสนามตรงสอบที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

UploadImage
 

         ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกำหนด ให้มีการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง)ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 24 - 25 กันยายน 2554 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี )เนื่องจากจำนวนผู้เข้าสอบมีจำนวนมากเกินกว่า อิมแพ็คเมืองทองธานี จะจัดสอบได้ทั้งหมด )มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีสนามสอบเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือ
 
**ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่งอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี )สาขาวิชาที่สอบที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต(สนามที่ 2) ตาม file แนบ

ให้ผู้เข้าสอบเข้าดูผังสนามสอบ อาคารสอบได้ที่http://admission.swu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2554 และติดตามวิธีการทำทำแบบทดสอบฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2554 ได้ที่http://admission.swu.ac.th/
 
ติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่เฟสบุคของการรับตรงมศว.ที่ http://www.facebook.com/pages/PRswu/136565389725278

รับตรงวิทยาลัยการชลประทาน ม.เกษตรศาสตร์

UploadImage

        วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนชลประทานวิทยา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยพิจารณาให้ทุนในระยะเวลา 4 ปี ปีละ 5 ทุน รวม 20 ทุน โดยให้ทุนการศึกษาต่อ 1 ทุน เป็นระยะเวลา 4 ปี รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาชั้นม.6 โรงเรียนชลประทานวิทยาสายวิทยาศาสตร์
2. เกรดเฉลี่ยสะสม ม. 4 5 6(เทอมหนึ่ง) ไม่ต่ำกว่า 3.00

รับสมัครวันที่ 30 กันยายน- 4 พฤศจิกายน 2554 ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียนชลประทานวิทยา
สอบคัดเลือกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียนชลประทานวิทยา
ประกาศผลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียนชลประทานวิทยา


  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียนชลประทานวิทยา อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์ 02-5834047, 02-5834854

 

รับตรง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี55

UploadImage

โครงการรับตรง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


น้องๆที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ และการแสดง ไม่ควรพลาดโอกาสนี้นะค่ะ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในโครงการพิเศษ   3 โครงการโดย กำหนดเขตพื้นที่การรับสมัคร ซึ่งน้องๆที่สิทธิ์ในการสมัคร จะต้องอยู่ในโรงเรียนเขตภาคเหนือ 17 เท่านั้น ค่ะ

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 22 สิงหาคม – 14 ตุลาคม 2554
ค่าสมัคร 350 บาท

โครงการพิเศษรับนักศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม
คุณสมบัติ :มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะ พื้นบ้าน ล้านนา เช่น ดนตรี  ฟ้อนรับ งานหัตถกรรม พิธีกรรม การอ่านและเขียนอักษรเมือง เป็นต้น
จำนวนรับ 15 คน
สอบข้อเขียน : วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2554
วิชาความรู้ทั่วไปทางศิลปวัฒนธรรม
วิชาความสามารถทางศิลปะ
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ


โครงการพิเศษรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ
คุณสมบัติ :มีความสามารถและให้ความสนใจเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ
จำนวนรับ 10 คน
สอบข้อเขียน : วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2554
วิชาเทคนิคความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ

โครงการพิเศษรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
คุณสมบัติ : มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
จำนวนรับ  10 คน
สอบข้อเขียน : วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2554
วิชาเทคนิคความรู้ความสามารถทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-944812
www.finearts.cmu.ac.th

มก.ที่หนึ่งมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

UploadImage

มก.ที่หนึ่งมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ อันดับที่ 1 ของประเทศไทยโดยเป็นอันดับที่ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอันดับที่ 40 ของทวีปเอเชียและเป็นอันดับที่ 316 ของโลก ซึ่งเว็บไซต์ Webometrics ได้ประกาศจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกทั่วโลก 12,000 แห่งเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2011 (Webometrics Ranking of World Universities) โดยเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามจำนวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์และจำนวนเอกสาร ที่มีการอ้างอิงซึ่งพิจารณาจากข้อมูลของทุกมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่ในฐาน ข้อมูลต่างๆ ทาง website ของสถาบัน และบนฐานข้อมูลอื่นๆ โดยมีจำนวนไฟล์ที่มีสาระน่าสนใจจำนวนของผลงานการตีพิมพ์ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมารวมถึงจำนวนผลงานที่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการองค์ประกอบว่าใน เว็บไซต์ของสถาบันมีจำนวนไฟล์ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดรวมทั้ง ความนิยมของผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชม Web Domain ของสถาบันว่ามีความสม่ำเสมอมากน้อยเพียงใด

          การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ดำเนินการโดย Cybermetrics Lab (CINDOC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ National Research Council (CSIC) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปนจุดมุ่งหมายในการจัดอันดับมิได้เพื่อจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัย หากแต่เพื่อแสดงถึงความตั้งใจของสถาบันต่างๆในการเผยแพร่ความรู้สู่สากลบน อินเตอร์เน็ตและส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสื่อที่สามารถ เข้าถึงได้ทั่วไป (Open Access Initiative) ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลทั้งทาง วิชาการและด้านอื่นๆของมหาวิทยาลัยตลอดจนความทันสมัยของระบบสารสนเทศในยุค ไร้พรมแดนโดยผู้จัดประกาศผลการจัดอันดับในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุก ปีซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.2006 ถึงปัจจุบัน


ที่มา:หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ถามมหา'ลัยก่อนปรับแอดมิชชั่น

          ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดม ศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลางของที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะทำงานศึกษาระบบแอดมิชชั่นกลางของทปอ. ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่จะเข้า ร่วมการคัดเลือกด้วยระบบรับตรงผ่านเคลียร์ริ่งเฮาส์ของทปอ.เกี่ยวกับราย ละเอียดต่าง ๆ ในการดำเนินการ  ซึ่งส่วนใหญ่มีความเข้าใจแล้ว และได้มอบให้แต่ละมหาวิทยาลัยช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับทราบปฏิทินการรับตรง เช่นการลงทะเบียน เวลาการสมัคร การยืนยันสิทธิ์การรับตรงผ่านเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
          ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้ในเดือนตุลาคม ทางสอท.จะจัดสัมมนาใหญ่โดยจะเชิญมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมเพื่อหารือถึงระบบการคัดเลือกด้วยระบบแอดมิชชั่นกลาง  โดยหัวข้อหนึ่งในการสัมมนาจะสอบถามคณะหรือสาขาต่าง ๆ ว่าต้องการจะปรับสัดส่วนองค์ประกอบต่าง ๆ ของแอดมิชชั่นหรือไม่ และถ้าจะมีการปรับควรจะเป็นเท่าใดเพื่อให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถคัดเลือกนิสิตนักศึกษาได้ตรงตามความต้องการ
          "ที่ผ่านมาทางคณะเภสัชศาสตร์ ต้องการขอลดสัดส่วนคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และให้ไปเพิ่มคะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์หรือแพต 2 ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ต้องการขอปรับสัดส่วนเช่นกัน ซึ่งถ้าได้ข้อสรุป คาดว่าจะสามารถปรับสัดส่วนแอดมิชชั่นกลางได้ทันทีในปีการศึกษา 2556 ส่วนปี 2555 ยังยืนยันใช้สัดส่วนและองค์ประกอบเดิม" ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ กล่าว.

ขอบคุณเดลินิวส์

รับตรงพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 55 ใช้ GAT-PAT

UploadImage

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครโครงการรับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PATประจำปี 2555  ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 15พฤศจิกายน 2554 เกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัครดังนี้ค่ะ

เกณฑ์การรับของคณะต่างๆ

UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
 
*ขณะนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์  ยังไม่เปิดรับสมัครโครงการคัดเลืือกตรงโดยใช้ GAT/PAT

ขั้นตอนการดาเนินงานการรับนักศึกษาคัดเลือกตรง โดยใช้ GAT / PAT


เปิดรับสมัครทาง http://www.kmutt.ac.th/admission/
วันที่ 22สิงหาคม 2554

ผู้สนใจเข้าศึกษา กรอกใบสมัครผ่านทาง http://www.kmutt.ac.th/admission/
วันที่ 22สิงหาคม – 15พฤศจิกายน 2554

ส่วนคัดเลือกนักศึกษา Ranking คะแนนผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ทางhttp://www.kmutt.ac.th/admission/
วันที่ 17พฤศจิกายน 2554

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Download ใบสมัคร และดาเนินการชาระเงินค่าสมัครจานวน 300บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
วันที่ 17 – 22พฤศจิกายน 2554

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ถึงส่วนคัดเลือกนักศึกษา
ภายในวันที่ 23พฤศจิกายน 2554

คณะจัดสอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์
วันที่ 1 - 3ธันวาคม 2554

ส่วนคัดเลือกนักศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางhttp://www.kmutt.ac.th/admission/
วันที่ 13ธันวาคม 2554

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา Download ใบชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ นาไปชาระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
วันที่ 13 - 19ธันวาคม 2554

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาส่งเอกสารการชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และสัญญาการเข้าศึกษาให้สวนคัดเลือกนักศึกษา
วันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2554


เว็บไซต์หลักการรับสมัครhttp://www.kmutt.ac.th/admission/

ค่ายต้นกล้าดอกแก้วครั้งที่ 4

UploadImage

ค่ายต้นกล้าดอกแก้วครั้งที่ 4


         ขอเชิญน้องๆ ม. ปลาย ที่มีความสนใจวิชาชีพพยาบาล มาเข้าร่วมค่ายต้นกล้าดอกแก้วครั้งที่ 4ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนพยาบาล รามาธิบดี ภายในงานมีกิจกรรมสนุกๆ มากมาย และให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล
 

หรือติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจของค่าย คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พี่หมวย 087-7926112
พี่ปลาย 082-7276270
 

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม


UploadImage

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554- 7 มกราคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนรับเข้า 48 คน แบ่งเป็น
1. ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ใน 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสิน สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร อย่างน้อย 1 ปี (ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553)  จำนวน 30 คนโดยมีคุณสมบัติดังนี้
- โควตาจังหวัดละ 1 คน และผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคณะแพทยศาสตร์
- และเรียงคะแนนตามลำดับ
2. โควตาโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)จำนวน 18 คน โดยต้องมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด โดยมีโควตาจังหวัดละ 6 คนได้แก่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ กาฬสินธุ์ ยกเว้นอำเภอเมือง และมีคุณสมบัติตามที่จังหวัดแต่ละจังหวัดกำหนด (รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสาธารณสุขจังหวัดเท่านั้น)

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-16.00 น.

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ชั้น 4 ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ ***ดาวน์โหลดใบสมัครที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ
2. สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม 2554
โดย ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อมธนาณัติเงินค่าสมัครสอบจำนวน 1,000 บาท จังจ่าย ณ ที่ทำการปณฝ. โนนศรีสวัสดิ์ 44001 เท่านั้น ในนามนางสาวดวงใจ เผ่าเวียงคำ และส่งมาที่ นางสาวดวงใจ เผ่าเวียงคำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
3. การรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ สามารถติดต่อรับได้ด้วย ตนเองหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สมัคร พร้อมแนบใบมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และมารับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ที่ ณ ชั้น 4 ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554

การสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 โดยมีวิชา
- วิทยาศาสตร์ ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
- คณิตศาสตร์ ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
- ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
- ภาษาไทย ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
- สังคม ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
ในทุกวิชาคะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือเว็บไซต์ www.msu.ac.th หรือwww.med.msu.ac.thและเข้าทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 ธันวาคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 27 ธันวาคม 2554ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือเว็บไซต์ www.msu.ac.th หรือwww.med.msu.ac.th
 


หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
กองทะเบียนและประมวลผล โทร. 043-754234 หรือ 043-754321 ต่อ 1301,1357
คณะแพทยศาสตร์ 043-722393 หรือ 043-754333 ต่อ 6332

MBE THAMMASAT: OPEN-HOUSE 16 ต.ค.54


โครงการป.โทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแนะนำหลักสูตรป.โทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ในวันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค.2554 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 101 ชั้น 1
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โทร.02-613-2423, 02-613-2479

**สำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย*** ได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/?action=&type=content&menu=37&pgmenu=63&lang=th&link=#cnt940

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555

UploadImage

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

 
หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ได้แก่
 -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 4-5 ปี
   รับผู้กำลังศึกษาม.6 / ปวช.ทางสถาปัตยกรรม GPA. 2.50 ขึ้นไป

 - วิทยาลัยบริหารศาสตร์  หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ และภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น)
   สาขาวิชารัฐศาสตร์ และ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
   รับผู้กำลังศึกษาม.6 ทุกแผน GPA.2.50 ขึ้นไป

 - คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร 4 ปี
   รับผู้กำลังศึกษา ม.6 ทุกแผน (ปวช.บางสาขา) GPA.2.25 ขึ้นไป

 - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  หลักสูตร 4 ปี
   รับผู้กำลังศึกษา ม.6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น) GPA.2.50 ขึ้นไป

และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (2 ปี), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร


สนใจ ศึกษารายละเอียด และเข้าไปสมัครได้ที่ http://www.education.mju.ac.th/stdregis/index.aspx
หรือโทรสอบถามได้ที่ 053-875375 โทรสาร 053-875376

 

ค่ายติวเด็ก TECTละอ่อน ติวความถนัดสถาปัตย์

UploadImage

         สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนสถาปัตย์ ลองมาดูข่าวนี้ค่ะ ค่าย"ติวเด็กTECTละอ่อน" เป็นค่ายติวความถนัดทางสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ที่จัดโดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งจะจัดขึ้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. น้องๆ คนไหนอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียงก็ไม่ควรพลาดนะคะ

ค่ายมีวันที่10-11กันยายน 2554 เวลา 8.00-16.00  

ค่าใช้จ่ายคนละ 280 บาทน้องๆ ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดในหน้าแฟนเพจของโครงการ คลิกที่นี่
หรือติดต่อได้ที่ 0844808728(พี่พะริ)
 

ทุน ASEM-DUO Fellowship Program 2012

UploadImage

ทุน ASEM-DUO Fellowship Program 2012


         สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการทุนการศึกษาASEM -DUO Followshio Program ปี2555 หมดเขตรับใบสมัครในวันที่ 30 กันยายน 2554 นี้เท่านั้นWebsite: http://www.inter.mua.go.th/main2/article.php?id=172


สอบถามเพิ่มเติมที่
Bureau of International Cooperation Strategy, The Office of the Higher Education Commission 328 Si Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400

Tel: (66) 2610 5391 - 99, (66)2610 5401 - 03, (66) 2610 5462 - 64
Fax: (66) 2354 5570, (66) 2354 5614  
 Email: int_coop@mua.go.th

เสนอคุรุสภากำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัยให้ชัดเจน

  UploadImage

เสนอคุรุสภากำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัยให้ชัดเจน

          รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่าจากการประชาพิจารณ์เรื่อง "การศึกษามาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย" ซึ่ง จัดโดยมสด.ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ทั้งภาครัฐและเอกชน ครูปฐมวัยผู้ปกครอง ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาซึ่งสามารถสรุปในเบื้องต้นได้ 3 ด้าน คือ

 1. ปัญหาด้านการปฏิบัติงานของครูการศึกษาปฐมวัย ที่ขาดคุณธรรม จริยธรรมขาดความตั้งใจในการทำงาน ไม่มีใจรักในวิชาชีพเพราะไม่ได้จบหลักสูตรด้านปฐมวัยโดยตรงรวมถึงภาระงานของ ครูที่มีมากเกินไปทำให้ไม่มีเวลาเตรียมการสอนและงบประมาณในการพัฒนาสื่อไม่ เพียงพอ ทำให้ขาดอุปกรณ์การสอนที่มีคุณภาพและขาดการอบรมพัฒนาครูให้เข้าใจในวิทยาการ ใหม่ส่งผลให้ครูขาดทักษะในการพัฒนาอาชีพและพัฒนาตนเอง

2. ปัญหาการปฏิบัติตนของครูที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นแบบอย่างแก่เด็กไม่มีความรักและความอดทนในวิชาชีพทำให้บกพร่องในการ ดูแลและเอาใจใส่เด็กไม่กระตือรือร้นในการปรับปรุงตนเอง ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์, ครูไม่ให้ความสำคัญและไม่เข้าใจในธรรมชาติของเด็กและขาดมนุษยสัมพันธ์อันดี กับผู้ปกครองและชุมชน

และ 3.ปัญหาด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพที่ไม่ยึดมั่นจรรยาบรรณในวิชาชีพครู คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวเพราะผู้ที่เรียนครูไม่ได้เลือกเรียนโดยตั้งใจแต่ เลือกเพราะไม่รู้ว่าจะเรียนอะไร

         รศ.ดร.สุขุมกล่าวอีกว่า “เท่าที่ฟังปัญหาทำให้รู้ว่าแม้แต่ในกรุงเทพฯ ก็ยังมีปัญหาเรื่องมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยอยู่มากโดยเฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับเด็กเร่ร่อน และเด็กจรจัด ที่ไม่มีครอบครัวดูแลตกเป็นภาระของโรงเรียน ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดและกลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุดดังนั้นมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัยจำ เป็นต้องปรับตามสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีข้อเสนอแนะว่าครูปฐมวัยต้องสอนให้เด็กคิดเป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักแก้ปัญหาและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงรวมถึงต้องมีความ สามารถในการสื่อสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจและจะนำผลประชาพิจารณ์เสนอต่อคุรุ สภาเพื่อนำไปพิจารณาและกำหนดเป็นมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัยที่ชัดเจนและนำไป สู่การนำร่องและการปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป”

คอนเสิร์ตการกุศล EBA Share Love Charity Concert

UploadImage

คอนเสิร์ตการกุศล EBA Share Love Charity Concert
           คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล EBA Share Love Charity Concert
           ชมการแสดงคอนเสิตของ ศิลปินวง M.I.L.D และ Armchair  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2554 นี้ เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ M Theatre รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนซื้อเครื่องฟอกไต บริจาคแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
           จำหน่ายบัตรในราคา 2000, 1500, 1000 และ 800 บาท ผู้สนใจสามารติดต่อซื้อบัตรได้ที่ ที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่หน้าร้าน KFC จามจุรีแสควร์ วันนี้ - 31 กรกฎาคม หรือที่ http://www.couponfolders.com/
           สนใจบริจาคเงินสมทบทุน สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อบัญชี "กองทุน10ปี EBA" เลขที่บัญชี 402 4364 684  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 081-777-5787 (แนน)  และ 087-902-6276 (ป๊อบ)
www.facebook.com/EBAShareLoveCharityConcert

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ปี 55 มาแล้ว!!!

UploadImage

          สำหรับน้องๆ ที่ตั้งตารอคอยการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยก็ได้นำข่าวดีมาบอกค่ะ เพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555จำนวนรับ 1,674 คน ลองมาดูรายละเอียดกันค่ะ

คณะที่รับสมัคร และจำนวนรับ 1,674 คน แยกตามคณะ/สาขาวิชา ดังนี้

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage


คุณสมบัติเฉพาะ
ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฯของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ


วิธีการคัดเลือกพิจารณาจาก
1. คะแนนสอบข้อเขียนและ/หรือสอบวิชาเฉพาะและ/หรือสอบปฏิบัติและ/หรือคะแนนGAT และPAT และ/ หรือคะแนนวิชาสามัญ7 วิชาหรือคะแนนSMART-I ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด
2. การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด
3. ผลการตรวจร่างกายและ/หรือผลการทดสอบสุขภาพจิตตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัย
กำหนดการพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด
ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฯของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ

เงื่อนไขการสมัคร
1) ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง1 โครงการเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศนี้แล้วจะต้องไม่เป็น ผู้สมัครในโครงการดังต่อไปนี้
โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง
โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา
โครงการนักศึกษาผู้พิการ
โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(ค่าย2)
โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ( สสวท.)
โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สมัครคณะต่อไปนี้
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีต้องมีผลคะแนนSMART-I เพื่อใช้ในการคัดเลือกโดยมีคะแนนที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำและเป็นคะแนนที่มี อายุไม่เกิน2 ปีนับจากวันสอบถึงวันรับสมัคร

- คณะนิติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อง มีผลคะแนนความถนัดทั่วไป(GAT รหัส85) และ/หรือความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)จัดสอบปีละ2 ครั้ง(ตามกำหนดการสมัครและการสอบข้อเขียนของสทศ.) ตามองค์ประกอบที่คณะ/สาขาวิชาที่สมัครกำหนดเพื่อใช้ในการคัดเลือก

- คณะสหเวชศาสตร์ต้องมีผลคะแนนข้อสอบกลางวิชาสามัญ6 วิชาได้แก่วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์วิชาเคมีวิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดสอบปีละครั้งผลคะแนนใช้สำหรับการคัดเลือกในระบบรับตรงในปีที่รับสมัคร เท่านั้นเพื่อใช้ในการคัดเลือกและคะแนนความถนัดทั่วไป(GAT รหัส85) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์(PAT 2 รหัส72) เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่นำมาใช้ในการคัดเลือก

         ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายสามัญจะใช้ผลคะแนนสอบGAT/PAT ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ของเดือนตุลาคม2554 (เป็นการทดสอบครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2555) เท่านั้น ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบGAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปีนับจากวันสอบโดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาการคัดเลือกทั้ง นี้มหาวิทยาลัยจะประสานงานขอรับผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสำนักทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) มาประมวลผลการคัดเลือกผู้สมัครไม่ต้องยื่นคะแนนสอบGAT หรือPAT มายังมหาวิทยาลัย

การรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 12 - 29กันยายน 2554
- เปิดระบบรับสมัครวันที่ 12กันยายน 2554เวลา 09.00น.
- ปิดระบบรับสมัครวันที่ 29กันยายน 2554เวลา 24.00น.
ชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 12 – 30กันยายน 2554

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th ตามวันที่ที่กำหนด
2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบน INTERNET เรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนำไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสำคัญ
3. ผู้สมัครนำใบสมัครที่พิมพ์จาก INTERNET ไปยื่นชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment เท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กำหนด โดยชำระค่าสมัคร ตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กำหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร 15บาท หากผู้สมัครรายใด มิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Paymentของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กำหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบ INTERNET เป็นโมฆะ
4. ธนาคารรับชำระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชำระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะออกหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบสมัครให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบสมัคร ด้วย เพราะจะมีผลต่อการสมัคร)
5. การเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัครภายหลังจากที่ได้มีการชำระเงินค่าสมัคร แล้ว ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยกเลิกการสมัครเดิม ผ่านระบบ INTERNET และให้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครคณะ/สาขาวิชาในฐานข้อมูลครั้งสุดท้าย ที่ได้มีการชำระเงินเป็นสำคัญ

* กรณีมีการนำใบสมัครที่ทำการยกเลิกในระบบแล้วไปชำระเงินจะไม่ มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น * เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนำข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบ ให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนำใบสมัครไปชำระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนเป็นฉบับที่ ถูกต้องและไม่ได้ถูกทำรายการยกเลิกไปแล้ว

6. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้หลังจากชำระ เงินค่าสมัครแล้ว 3วันทำการ (ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัครและวันหยุดราชการ) ทาง INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและแผนผังที่นั่งสอบ หรือรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ได้ตามวันที่ที่กำหนดมหาวิทยาลัยมีการประกาศจำนวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/สาขา วิชา 1วันทำการ ภายหลังจากที่เปิดรับสมัครวันแรกได้ที่ www.reg.tu.ac.th

อัตราค่าธรรมเนียม
• ค่าสมัครสอบ คนละ 400บาทเฉพาะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ ค่าสมัครคัดเลือกคนละ 100บาทคณะพยาบาลศาสตร์
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร คนละ 15บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ
วันที่ 10ตุลาคม 2554มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบทาง INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th เท่านั้น
***ยกเว้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์และ คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่มีการสอบข้อเขียน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบปฏิบัติได้ตามวันที่ที่กำหนดในปฏิทินคัดเลือกสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายรับเข้าศึกษาม.ธรรมศาสตร์
0-2564-4440-79
ต่อ 1603-1606
เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th

รับตรงภาคพิเศษ วิศวกรรมการบินและอวกาศ ม.เกษตรศาสตร์

UploadImage


รับตรงภาคพิเศษ วิศวกรรมการบินและอวกาศ ม.เกษตรศาสตร์


         สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อทางด้านการบิน ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีข่าวมาฝากค่ะเพราะทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรับ สมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา โดยวิธีรับตรงสาขาวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2554 รายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้คะ

เกณฑ์การรับสมัคร(เบื้องต้น)
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า2.50 หรือ
2. สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเท่าไม่ต่ากว่า2.5 (จากคะแนนสูงสุด4.00) หรือ
3. อยู่ระหว่างการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยม ปลายม.4 – ม.6 จานวน5 ภาคการศึกษาณวันสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ากว่า2.5 และ
4. เป็นผู้ศึกษาในกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์

รายละเอียดค่าสมัครสอบ
1. ค่าสมัคร 500บาท โอนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทกระแสรายวัน สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี : International Double Degree Programเลขที่ : 374-0-00228-5
2. ค่าทดสอบภาษาอังกฤษ 350 บาท (หากมีผล TOEFL 65 , IELTS 5.5 กรุณายื่นเอกสาร เพื่อยกเว้นการทดสอบภาษาอังกฤษ)

วิธีการสมัคร
- ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ลาดับ 1 – 7 และสาเนาการโอนเงินค่าสมัคร) โดยฝากส่งประเภทจดหมายลงทะเบียน
- ชื่อ - ที่อยู่ในการจัดส่ง
International Double Degree Programภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

จำนวนรับไม่เกิน 30 คน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร.02-9428555 ต่อ 1702-4 แฟ็กซ์ 02-5798570
เว็บไซต์ : http://ase.eng.ku.ac.th/

แจก Tablet การเมือง? เด็กไทย?

ถ้ามีการโหวตบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกในรอบทศวรรษนี้
ผมว่า คุณสตีฟ จอบส์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Apple น่าจะชนะแบบไร้คู่แข่ง
 
ที่ว่าเขามีอิทธิพลระดับโลกก็เพราะเขาสามารถทำให้คนมากมายในโลกเปลี่ยนแปลงวิธีคิด
เปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินชีวิตได้มากที่สุดในโลกในรอบ 10 ปีนี้
ไม่ว่าคนคนนั้นจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Mac หรือไม่
แม้คนที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์จาก Apple  ไม่เคยดูหนังแอนนิเมชั่นจากบริษัท Pixar Animation Studios ของเขาเลย
ก็ยังไม่พ้นได้รับผลกระทบจาก สิ่งที่เขาคิดและทำ
 
และด้วยการคิด iPad อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่คล้ายเครื่อง Netbook แต่เบากว่า ใช้ง่ายกว่า
คล้ายโทรศัพท์ iPhone แต่ใหญ่กว่าและเหมาะกับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า
แค่ปีเดียวที่ iPad  ออกสู่ตลาดก็ทำให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจอุปกรณ์ลักษณะนี้กันอย่างล้นหลาม
บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเร่งผลิต Tablet PCs  ซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็คือ iPad ที่ทำบนระบบปฏิบัติการอื่น
Samsung เรียกมันว่า Galaxy Tab
Blackberry ก็ทำ Tablet PCs  กับเขาบ้าง ใช้ชื่อว่า PlayBook
ด้าน Hewlett-Packard หรือ HP ก็ได้ส่ง HP TouchPad ออกมาสู้ศึก Tablet  ในตลาดโลก
ทุกบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ทั่วโลก ต่างแข่งขันผลิต Tablet ของตนให้ดีที่สุด
เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
 
 
ปรากฏการณ์ Tablet fever นี้ ส่งผลกระทบถึงวงการต่างๆ เป็นอย่างมาก รวมถึงวงการการศึกษา
 
สหรัฐอเมริกามีการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบห้องเรียนแห่งอนาคต
โดยสนับสนุนให้ครูทำบทสอนที่ให้เด็กนักเรียนได้ใช้ Tablet เพื่อเชื่อมต่อหลักสูตร
และข้อมูลในโลกอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาความรู้
 
ในยุโรป มีการตั้งหน่วยงานส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนในแนวทางนี้ แก่โรงเรียนและครู
โดยการให้ทุน และให้ความรู้
 
ฝั่งเอเชียของเรา
ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคน
ได้เล็งเห็นประโยชน์มหาศาลของอุปกรณ์ชิ้นนี้
จึงประกาศให้ การเรียนการสอนระดับประถมเป็นดิจิตอลทั้งหมดภายในปี 2014
โดยจะมีการนำ Tablet  เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน
รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 2,400 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพื่อให้การศึกษาแบบ Tablet-based เสร็จสมบูรณ์แบบในปี 2015 ซึ่งก็คืออีก 4 ปีข้างหน้า
รัฐบาลเกาหลีใต้ลงทุนให้บทเรียน ข้อสอบ หนังสือทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบดิจิตอล
ในอนาคตเด็กเกาหลีใต้ไม่ต้องมีหนังสือเยอะๆ อีกแล้ว
 
ในสิงคโปร์ เพื่อนบ้านของเรา ได้มีการนำ iPad มาใช้ในห้องเรียนชั้นมัธยม
เพื่อสอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์แล้ว
 
 
ประเทศไทยเราเองนับได้ว่าเป็นประเทศที่ตื่นตัวในเรื่องนี้ระดับผู้นำของภูมิภาค
ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขา สกอ. ผู้ร่างนโยบายการศึกษาพรรคเพื่อไทย
ได้ประกาศนโยบายแจก Tablet  ฟรีให้เด็ก ป.1 ทุกคน
สร้างความสั่นสะเทือนให้วงการการศึกษาไทยอย่างมาก
 
แน่นอนว่า เมื่อใดที่มีการเปลี่ยนแปลง ก็ย่อมมีการต่อต้านเป็นของธรรมดา
หลายฝ่ายต่างเกิดความกังวล ทำให้มีคำถามมากมายเช่น..
เด็กไทย ป.1 จะใช้ Tablet ได้อย่างไร จะเกิดประโยชน์อะไร ?
จะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างไร?
เด็กจะเอา Tablet  ไปโยนลงน้ำไหม ?
วันๆ คงจะเอาแต่เล่นเกมส์  ดูคลิปโป๊?
ผู้ปกครองจะเอา Tablet ไปจำนำหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นต้นเรื่องนี้ จะมีแผนฟันค่าคอมมิชชั่น (อันเป็นธรรมชาติของนักการเมืองไทย) หรือเปล่า?
 
ทุกอย่างล้วนมีข้อดีข้อเสีย ไม่มีสิ่งใดดี-เลวสมบูรณ์ไปทุกอย่าง
ในฐานะสื่อมวลชนจากรายการคิดต่างสร้างปัญญาที่ผมเป็นพิธีกรคู่อยู่
ก็อยากนำเสนอมุมมองเรื่องการแจก Tablet นี้ ในด้านที่ดี
 
ถ้าพูดถึงแค่การแจก Tablet  มันไม่ได้มีค่าอะไรเลยครับ
Tablet มันก็แค่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นหนึ่ง ซึ่งความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องให้เด็กประถมใช้เสียด้วยซ้ำ
แม้กระทั่งเด็กมัธยม ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดประโยชน์อย่างไร ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไร
แต่ถ้าใช้อย่างถูกวิธี ตั้งใช้ทำอย่างจริงจัง Tablet มันเกิดประโยชน์มหาศาลครับ
 
ผมมองว่าการแจก Tablet มันไม่ใช่แค่การแจก "เครื่อง Tablet" ครับ
ถ้าเราทำให้ดี การแจก Tablet หนึ่งเครื่อง มันหมายถึงหนังสือเรียนจำนวนมหาศาล
มันหมายถึงการแจกห้องสมุดชั้นดีให้กับเด็กทุกคน
มันหมายถึงการแจกสมุดจดบันทึก สื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย
เครื่องอัดเสียง สมุดรายงาน Presentation ฯลฯ
Tablet หนึ่งเครื่องยังสามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ อินเตอร์เน็ต
 
ถ้าเราพิมพ์หนังสือในห้องสมุดแจกให้นักเรียนทุกคน ต้องใช้งบประมาณมหาศาลครับ แจกเท่าไหร่ก็ไม่พอ
ถ้าเด็กมี Tablet แล้วเราทำหนังสือเป็น ebook แจกได้ไม่จำกัด
ให้นักเรียนอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อ่านแล้วก็อปปี้ได้ จดบันทึกได้ เอาไปทำรายงานได้
การทำรายงานก็ทำ Presentation นำเสนออาจารย์และเพื่อนๆ ได้
โดยมีโปรแกรมสำหรับทำการนำเสนอผลงานอยู่บน Tablet นั่นเอง เป็นห้องเรียนแห่งอนาคต
 
เพราะฉะนั้น ความสำเร็จของ Tablet
ผลที่จะเกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียน ตลอดจนวงการการศึกษา ค่อนข้างมีเยอะ ถ้าจะมองในแง่ดี
 
ประเด็นในการซื้อเพื่อฟันค่าคอมมิชชั่น ผมคิดว่า ในตอนนี้ พรรคเพื่อไทยเอง น่าจะระวังตัวพอสมควร
เรียกได้ว่า ไม่มีรัฐบาลไทยชุดไหนอีกแล้ว ที่จะโดนเพ่งเล็งเท่ารัฐบาลชุดนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพ่งเล็งในเรื่องของการทุจริต
 
ในเรื่องนี้น่าจะตัดปัญหาไปได้ เพราะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแทบจะกระดิกตัวไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะคนจ้องจับผิดเยอะ ด้านประชาชนเอง
ก็มีการตั้งกลุ่มเพื่อเตรียมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ไว้รอแล้วครับ
 
ในส่วนเด็กนักเรียน น่าจะเป็นมิติใหม่ เป็นโอกาสใหม่ของการเรียนการสอนในชั้นประถม 1 ในยุคนี้
ที่เขามีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงวิชาความรู้ ได้มากกว่าที่เคยเป็นมา
อาจจะยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่เราจะให้ครูดีๆ ทั้งประเทศไปอยู่ใน Tablet เพื่อไปสอนเด็กในพื้นที่ห่างไกล
สร้างความเท่าเทียมกันในการเรียนรู้ได้ทั้งประเทศ
 
สิ่งที่เราต้องทำ มันไม่ใช่แค่การแจก Tablet นะครับ ผมคิดว่าต้องทำสิ่งต่อไปนี้
1. ระบบ wi-fi ความเร็วสูง อย่างทั่วถึง เพราะถ้าไม่อย่างนั้น Tablet ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ หรือเกิดประโยชน์น้อย
อย่าให้เหมือนสมัยเราแจกเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังโรงเรียน
พอครูได้ห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็ล็อคห้องเอาไว้ ไม่ให้เด็กใช้ หรือถ้าต้องใช้ก็ต้องขออนุญาตวุ่นวาย
ครูเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์จึงหวงเครื่องไว้เพราะกลัวเด็กทำพัง
 
เราต้องป้องกันไม่ให้กรณีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
ต้องมีการจัดอบรมครูทั่วประเทศเรื่องวิธีการใช้ Tablet   เรื่องการใช้ Tablet เป็นสื่อการสอน
ไม่ต้องห่วงว่าเด็กจะใช้ไม่เป็นครับ เด็กยุคนี้ไวต่อเทคโนโลยีอยู่แล้ว
วางเครื่องไว้เฉยๆ เขามาจับประเดี๋ยวเดียวก็เล่นเป็นแล้วครับ
 
2. Application หรือโปรแกรม เป็น Courseware  (หลักสูตรการสอน) ให้ทำมาเป็นภาษาไทยเยอะๆ
ข้อเสียเปรียบของเด็กเราคือ อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้
แต่ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ebook หนังสือ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่ในโลกเป็นภาษาอังกฤษ
ดังนั้นเราต้องทำข้อมูลดังกล่าวให้เป็นภาษาไทย
คงไม่ใช่ให้กระทรวงทำเอง เพราะจะใช้งบประมาณมหาศาล
ต้องพยายามทำให้ครูสร้างเนื้อหาลงบน  application ที่กระทรวงจัดทำให้
เราต้องอำนวยความสะดวกให้ครูสามารถใช้ Tablet ให้เกิดประโยชน์ได้
 
3. เนื้อหาต่างๆ ในรูปดิจิตอลที่เรามีอยู่แล้วอย่างมากมาย อยู่ตามห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ
ที่เราเคยใช้งบประมาณลงทุนไปแล้วมหาศาล
แล้ว Tablet นี่แหละครับ จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้
ขอแค่มี Application ดีๆ ที่จะช่วยให้เด็กหาข้อมูลเหล่านั้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างมากที่สุด
ต่อไม่ไม่ใช่แค่เด็ก ป.1 ครับ พี่ ป.2-3 ก็อยากจะใช้ พี่มัธยมก็อยากใช้
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้แจกนักเรียนทุกคนเลยครับ
 
เป็นเรื่องที่ต้องลงทุนครับ
ทีงบประมาณสร้างรถไฟฟ้าแพงๆ  สร้างถนนแพงๆ เรายังจ่ายได้
แต่นี่เรากำลังจะสร้างคนครับ สร้างให้เป็นคนไทยยุคใหม่ที่ทันสมัย แข่งขันกับต่างประเทศได้
 
มองโลกในแง่ดีนะครับ
 
หวังว่าโครงการ Tablet เพื่อไทย คงจะประสบความสำเร็จ
เพราะถ้าไม่จริงใจต่อการทำ ยังคงใช้การศึกษามาหาเสียง (และหาเงิน) ผมว่าก็คงอยู่ได้ไม่นาน
รัฐบาลที่แล้วมีโครงการดีๆ บางโครงการ เช่น โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน
โครงการ Fixit Center ของกรมอาชีวะ เหล่านี้เป็นโครงการที่น่าจะสานต่อ
 
ไม่ต้องมาเลือกข้างว่าพรรคฉันขึ้นมาแล้ว แกทำอะไร ฉันโละทิ้งหมด .. หวังว่าเราคงไม่เห็นเช่นนั้น
 
ขอกันเถอะครับ
จะเล่นการเมือง ก็ไม่เป็นไร
จะแบ่งสี แบ่งพวกแบ่งฝ่าย ก็ไม่เป็นไร
แต่ขอร้อง ยกเว้นเรื่องการศึกษา สักเรื่องเถอะครับ